โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ระบบรับสมัครและมอบตัวนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2563


   
   
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ภาพถ่ายชุดนักเรียน (นามสกุล JPG)
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชนนักเรียน (นามสกุล JPG)
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ (นามสกลุ JPG)
4. ภาพถ่ายใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของนักเรียน (นามสกุล JPG)
5. ภาพถ่ายใบคะแนน ONET ของนักเรียน (นามสกุล JPG)
   ตรวจสอบผลคะแนนโอเน็ต คลิกที่นี่
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่:①④,⑥⑦⑨
 

พัฒนาโปรแกรมโดยงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
45 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร 02-149-6400
http://www.skp.ac.th

 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
สรุปผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2563
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้น จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร แยกตามพื้นที่บริการ หมายเหตุ
ในเขตพื้นบริการ ประเภททั่วไป

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

320 406 307 99  

 

ความสามารถพิเศษ

ประเภท จำนวนรับรวม จำนวนผู้สมัคร
ฟุตบอล - 54
ดนตรี - 16
นาฏศิลป์ - 12
รวม 16 82

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 17 58
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ MOU 19 6
แผนการเรียนศิลป์คำนวณ 8 41
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน 8 27
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 20 17
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-เกาหลี 22 16
แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ-อุตสาหกรรม 18 43
รวม 112 208

 

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียน จำนวนรับ จำนวนสมัคร
ห้องเรียนพิเศษ ม.1 MEP 18 26
ห้องเรียนพิเศษ ม.4 MEP 17 16
ห้องเรียนพิเศษ ม.4 GIF 12 27