ระบบรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

เปิดรับสมัคร 19-23 มีนาคม 2564


เปิดรับสมัคร 19-23 มีนาคม 2564


เปิดรับสมัคร 24-28 เมษายน 2564


เปิดรับสมัคร 19-23 มีนาคม 2564


เปิดรับสมัคร 19-23 มีนาคม 2564


เปิดรับสมัคร 24-28 เมษายน 2564


   
   
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ภาพถ่ายชุดนักเรียน (นามสกุล JPG)
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชนนักเรียน (นามสกุล JPG)
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ (นามสกลุ JPG)
4. ภาพถ่ายใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของนักเรียน (นามสกุล JPG)