ระบบรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

สรุปการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบเพิ่มเติม
ประจำปีการศึกษา2565

ประเภท จำนวนสมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (GIF) 31 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (MEP) 3 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (GIF) 39 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (MEP) 4 คน


สรุปการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามพื้นที่บริการ
ประเภท จำนวน
นักเรียนพื้นที่บริการ สมัคร 280 คน
นักเรียนทั่วไป สมัคร 103 คน
รวมสมัครทั้งสิ้น 383 คน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามความสามารถพิเศษ
ประเภท จำนวน
ความสามารถด้านฟุตบอล สมัคร 37 คน
ความสามารถด้านดนตรี สมัคร 7 คน
ความสามารถด้านนาฏศิลป์ สมัคร 6 คน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
แผนการเรียน จำนวน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 78 คน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ MOU 6 คน
แผนการเรียนศิลป์คำนวณ 20 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน 24 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 22 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-เกาหลี 16 คน
แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ 23 คน
แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม 21 คน
รวมสมัครทั้งสิ้น 210 คน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
หากมีข้อสงสัยการสมัคร ติดต่อ 02-149-6400 ต่อ 2 ฝ่ายวิชาการ
1. ภาพถ่ายชุดนักเรียน (นามสกุล JPG)
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชนนักเรียน (นามสกุล JPG)
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ (นามสกลุ JPG)
4. ภาพถ่ายใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของนักเรียน (นามสกุล JPG)

 
 

พัฒนาโปรแกรมโดยงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
45 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร 02-149-6400
http://www.skp.ac.th