ระบบรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   


สรุปการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามพื้นที่บริการ
ประเภท จำนวน
นักเรียนพื้นที่บริการ สมัคร 257 คน
นักเรียนทั่วไป สมัคร 136 คน
รวมสมัครทั้งสิ้น 393 คน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามความสามารถพิเศษ
ประเภท จำนวน
ความสามารถด้านฟุตบอล สมัคร 30 คน
ความสามารถด้านดนตรี สมัคร 6 คน
ความสามารถด้านนาฏศิลป์ สมัคร 11 คน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
แผนการเรียน จำนวน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 101 คน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ MOU 18 คน
แผนการเรียนศิลป์คำนวณ 31 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน 25 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 14 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-เกาหลี 12 คน
แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ 33 คน
แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม 16 คน
รวมสมัครทั้งสิ้น 250 คน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
หากมีข้อสงสัยการสมัคร ติดต่อ 02-149-6400 ต่อ 2 ฝ่ายวิชาการ
1. ภาพถ่ายชุดนักเรียน (นามสกุล JPG)
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชนนักเรียน (นามสกุล JPG)
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ (นามสกลุ JPG)
4. ภาพถ่ายใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของนักเรียน (นามสกุล JPG)
5. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน บิดา (นามสกุล JPG)
6. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน มารดา (นามสกุล JPG)
7. ภาพถ่ายทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (นามสกุล JPG)

 
 

พัฒนาโปรแกรมโดยงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
45 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร 02-149-6400
http://www.skp.ac.th