โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 1 ห้อง  502
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1001 - 1020
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1001 เด็กหญิงธมลวรรรณ   สิทธิวันชัย  .............................................................
        
2 1002 เด็กหญิงชนิดาภา   พรหมนุช  .............................................................
        
3 1003 เด็กชายภูมิภัทร   ดีหมี  .............................................................
        
4 1004 เด็กหญิงปวันรัตน์   ซิงห์  .............................................................
        
5 1005 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีดาราช  .............................................................
        
6 1006 เด็กหญิงสุพัชชา   มงคลดึ  .............................................................
        
7 1007 เด็กชายเตวิชญ์   ชูยิ้ม  .............................................................
        
8 1008 เด็กหญิงสิริฉัตร   สารพัฒน์  .............................................................
        
9 1009 เด็กหญิงกวินธิดา   พงษ์เกิดลาภ  .............................................................
        
10 1010 เด็กหญิงพิชชานันท์   วันโด๊ะ  .............................................................
        
11 1011 เด็กชายนพดล   โคกวาริตร์  .............................................................
        
12 1012 เด็กหญิงอธิชา   เอมโอด  .............................................................
        
13 1013 เด็กชายกิตติรัช   รักษาริกรณ์  .............................................................
        
14 1014 เด็กหญิงศิริรัตน์   เทศทอง  .............................................................
        
15 1015 เด็กหญิงชนิสรา   จันทะคุณ  .............................................................
        
16 1016 เด็กหญิงกมลชนัส   ทองใบ  .............................................................
        
17 1017 เด็กหญิงปรียาภรณ์   สีงาม  .............................................................
        
18 1018 เด็กชายภาคิน   มังสา  .............................................................
        
19 1019 เด็กชายภพธรรม   เผือกทับทอง  .............................................................
        
20 1020 เด็กชายวุฒินันท์   เฮมสอิ  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 2 ห้อง  503
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1021 - 1040
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1021 เด็กหญิงกรณิสา   ทัมมะโรง  .............................................................
        
2 1022 เด็กหญิงสุมาลี   ฮับเซาะ  .............................................................
        
3 1023 เด็กชายณัฐดนัย   จันทร์วัฒนะ  .............................................................
        
4 1024 เด็กหญิงธัญชนก   อนุเคย  .............................................................
        
5 1025 เด็กหญิงสุชานันท์   ศรีสว่าง  .............................................................
        
6 1026 เด็กหญิงพิชญา   สุวรรณโคตร  .............................................................
        
7 1027 เด็กหญิงแพรไหม   สัตพันธ์  .............................................................
        
8 1028 เด็กหญิงนรกมล   ผ่องโสถณ  .............................................................
        
9 1029 เด็กชายชนาธิป   ใจซื่อ  .............................................................
        
10 1030 เด็กหญิงสุมินตรา   อุบลศิริ  .............................................................
        
11 1031 เด็กชายพรภวิทย์   ทองอินทร์  .............................................................
        
12 1032 เด็กชายนิฐิชัย   อรุณพูลทรัพย์  .............................................................
        
13 1033 เด็กหญิงสิรี   -  .............................................................
        
14 1034 เด็กหญิงณัชชา   หรั่งศิริ  .............................................................
        
15 1035 เด็กชายประไณย   ปั้นลำพอง  .............................................................
        
16 1036 เด็กหญิงวาสนาธิดา   ทองทวีแสงศรี  .............................................................
        
17 1037 เด็กชายศิวัช   สาสุนันท์  .............................................................
        
18 1038 เด็กหญิงรุจิษยา   พึ่งตนเอง  .............................................................
        
19 1039 เด็กชายปองภพ   โบราณมูล  .............................................................
        
20 1040 เด็กหญิงวิลาวรรณ   คำเสน  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 3 ห้อง  504
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1041 - 1060
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1041 เด็กหญิงรณิดา   พันธ์ปัญญา  .............................................................
        
2 1042 เด็กหญิงปาญาวีย์   บุคอรี  .............................................................
        
3 1043 เด็กชายปิยปานุวัฒณ์   ค้าตะใบ  .............................................................
        
4 1044 เด็กชายนนท์นที   ศิริพันธ์  .............................................................
        
5 1045 เด็กชายกันตพัฒน์   บรรจงปรุ  .............................................................
        
6 1046 เด็กหญิงปีใหม่   เเยงรัมย์  .............................................................
        
7 1047 เด็กหญิงกานต์วรินท์   เทียนถวาย  .............................................................
        
8 1048 เด็กชายธนกฤต   เพ็ชรแก้ว  .............................................................
        
9 1049 เด็กหญิงยิหวา   ศรีสุบัว  .............................................................
        
10 1050 เด็กชายปัณณธร   จิตอาษากิจ  .............................................................
        
11 1051 เด็กหญิงสุพิชญา   มะสังหลง  .............................................................
        
12 1052 เด็กชายปัณณทัต   โบราณมูล  .............................................................
        
13 1053 เด็กหญิงภิญาดา   พรหมสมบัติ  .............................................................
        
14 1054 เด็กหญิงดุจชญา   วินโกมินทร์  .............................................................
        
15 1055 เด็กชายชนะพงศ์   มูลทองย้อย  .............................................................
        
16 1056 เด็กชายศิรศักดิ์   สุขศรี  .............................................................
        
17 1057 เด็กหญิงกชนันท์   สมพงษ์  .............................................................
        
18 1058 เด็กหญิงอริยาพร   เลิศสง่า  .............................................................
        
19 1059 เด็กชายเอกรัตน์   เรืองกระจาย  .............................................................
        
20 1060 เด็กหญิงจิราพร   บุญญวัฒน์วณิชย์  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 4 ห้อง  505
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1061 - 1080
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1061 เด็กชายเรียวตรง   พิศรี  .............................................................
        
2 1062 เด็กชายรชต   บูรณาภา  .............................................................
        
3 1063 เด็กชายกันตพล   เอมสมุท  .............................................................
        
4 1064 เด็กชายนัชตภูม   บุญประเทือง  .............................................................
        
5 1065 เด็กชายนิธิกร   ฤทธิไกร  .............................................................
        
6 1066 เด็กหญิงนิตยา   จาดเปรม  .............................................................
        
7 1067 เด็กชายเด็กชายณัฏฐพัฒน์   รื่นรมย์  .............................................................
        
8 1068 เด็กชายปฐพี   ฟูมเฟือย  .............................................................
        
9 1069 เด็กชายธนภัทร   เอี่ยมมงคล  .............................................................
        
10 1070 เด็กชาย พชรพล   ปราบภัย  .............................................................
        
11 1071 เด็กหญิงปาริฉัตร   รุ่งศรี  .............................................................
        
12 1072 เด็กหญิงสุชาดา   สายรักศิลป์  .............................................................
        
13 1073 เด็กชายอติวุทธ   หมุดทอง  .............................................................
        
14 1074 เด็กหญิงนภัสสร   นุ่มจันทร์  .............................................................
        
15 1075 เด็กหญิงกรวรรณ   คุ้มฤทธิ์  .............................................................
        
16 1076 เด็กหญิงพรนภา   เขียวเจริญ  .............................................................
        
17 1077 เด็กชายธนภัทร   ศรีสมบัติแร่ทอง  .............................................................
        
18 1078 เด็กชายศิรภัสสร   สุขเกตุ  .............................................................
        
19 1079 เด็กชายเตชินท์   กรอบรัมย์  .............................................................
        
20 1080 เด็กหญิงศุภาวรรณ   วิศวาภิวงศ์  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 5 ห้อง  509
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1081 - 1100
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1081 เด็กชายคฑาเทพ   จิตวิบูลย์  .............................................................
        
2 1082 เด็กหญิงปานเดือน   มัดลัง  .............................................................
        
3 1083 เด็กชายศิขรินทร์   จินสิน  .............................................................
        
4 1084 เด็กหญิงวชิรญาณ์   สาธิตนาถ  .............................................................
        
5 1085 เด็กหญิงฉัตรชฎา   สุนทรนิทัศน์  .............................................................
        
6 1086 เด็กชายจักรกฤษณ์   ฉวีวรรณ์  .............................................................
        
7 1087 เด็กชายไตรทศ   เหมือนแสง  .............................................................
        
8 1088 เด็กหญิงเบญจพร   แย้มกลิ่น  .............................................................
        
9 1089 เด็กหญิงประภาศิริ   กือสันเทียะ  .............................................................
        
10 1090 เด็กชายปภาวิน   สุขเกษม  .............................................................
        
11 1091 เด็กหญิงวันวิสา   หิรัญพฤกษ์  .............................................................
        
12 1092 เด็กหญิงเนตรนภิศ   หอมไม่วาย  .............................................................
        
13 1093 เด็กหญิงณกมล   เขียวอ่อน  .............................................................
        
14 1094 เด็กหญิงกัญญา   เฉยชมผล  .............................................................
        
15 1095 เด็กชายอดิเทพ   เฉิดพูล  .............................................................
        
16 1096 เด็กหญิงประภัสสร   เวียงนนท์  .............................................................
        
17 1097 เด็กหญิงสิริยากร   วงษ์ไกร  .............................................................
        
18 1098 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   เขียวงาม  .............................................................
        
19 1099 เด็กหญิงกุลธิดา   ทวีจิตร  .............................................................
        
20 1100 เด็กชายไชย์ปัญญา   ขลุ่ยทอง  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 6 ห้อง  510
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1101 - 1120
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1101 เด็กหญิงสุภัชชา   สังวาลย์เงิน  .............................................................
        
2 1102 เด็กหญิงวริศรา   หนึ่งด่านจาก  .............................................................
        
3 1103 เด็กชายปิยะภัสสร์   หอมศิริ  .............................................................
        
4 1104 เด็กชายอิศม์เดช   สิริคำ  .............................................................
        
5 1105 เด็กชายเฉลิมวงศ์   โกศะโยดม  .............................................................
        
6 1106 เด็กชายภูวนัย   จรเจริญ  .............................................................
        
7 1107 เด็กชายพลพิทักษ์   พืชสิงห์  .............................................................
        
8 1108 เด็กหญิงกฤติยา   มาเสนาะ  .............................................................
        
9 1109 เด็กชายณัฐภาส   ทองมีสุข  .............................................................
        
10 1110 เด็กชายปรัชญา   ผลสวัสดิ์  .............................................................
        
11 1111 เด็กหญิงนัชชา   วาดประสพ  .............................................................
        
12 1112 เด็กชายธณจักร   วรรณศิริไพจิตร  .............................................................
        
13 1113 เด็กหญิงกมลวรรณ   พุทแล้ม  .............................................................
        
14 1114 เด็กหญิงพิชญาภัค   ถนัดหมอ  .............................................................
        
15 1115 เด็กหญิงพุทธธิดา   ตาปนานนท์  .............................................................
        
16 1116 เด็กหญิงศิโรรัตน์   สุไลมาน  .............................................................
        
17 1117 เด็กชายณัฐวุฒิ   เปรมประสงค์  .............................................................
        
18 1118 เด็กหญิงปานระพี   ประทับศร  .............................................................
        
19 1119 เด็กหญิงอธิชา   สุขทองสา  .............................................................
        
20 1120 เด็กหญิงภัทรวดี   นกครุฑ  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 7 ห้อง  511
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1121 - 1140
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1121 เด็กชายสรศาสตร์   แสงนริน  .............................................................
        
2 1122 เด็กหญิงกานต์พิชชา   ปั้นลำพอง  .............................................................
        
3 1123 เด็กชายธราธิป   ตินทุกะสิริ  .............................................................
        
4 1124 เด็กชายธนกฤต   ตาปนานนท์  .............................................................
        
5 1125 เด็กชายณรัช   ธีรวาสุภณ  .............................................................
        
6 1126 เด็กหญิงเกวลิน   อิ่มผล  .............................................................
        
7 1127 เด็กหญิงณัฐวิภา   วรชินา  .............................................................
        
8 1128 เด็กชายกิตติกวิน   ทองมีสุข  .............................................................
        
9 1129 เด็กหญิงสุชาดา   ประหยัด  .............................................................
        
10 1130 เด็กชายสิรวิชญ์   ทองหิน  .............................................................
        
11 1131 เด็กชายจักรินทร์   ดีเลิศ  .............................................................
        
12 1132 เด็กชายวิสัยรัตน์   พานารัตน์  .............................................................
        
13 1133 เด็กชายภาคิน   เหรียญรุ่งเรือง  .............................................................
        
14 1134 เด็กชายวงศกร   จันทร์เจริญ  .............................................................
        
15 1135 เด็กชายมนตรี   สายสงวน  .............................................................
        
16 1136 เด็กชายกฤษณดิศ   ณัฎฐดิศสุกัลย์  .............................................................
        
17 1137 เด็กชายวิชากร   พวงนิล  .............................................................
        
18 1138 เด็กหญิงธิดารัตน์   อินทโชค  .............................................................
        
19 1139 เด็กหญิงสุชานาฎ   ทับทิมโต  .............................................................
        
20 1140 เด็กชายธราเทพ   ตินทุกะสิริ  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 8 ห้อง  512
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1141 - 1160
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1141 เด็กหญิงนภัสวรรณ   หวังต่ำ  .............................................................
        
2 1142 เด็กหญิงธิดารัตน์   พุ่มอ่องเอี่ยม  .............................................................
        
3 1143 เด็กชายนิธิพัฒน์   ทาเอื้อ  .............................................................
        
4 1144 เด็กหญิงปิยธิดา   หุ่นแสน  .............................................................
        
5 1145 เด็กหญิงจรรยาภรณ์   พุ่มไสว  .............................................................
        
6 1146 เด็กหญิงพิชญา   แป้นบริบูรณ์  .............................................................
        
7 1147 เด็กชายปรีชา   ไพเราะห์  .............................................................
        
8 1148 เด็กชายจิรายุทธ   พุ่มหิรัญ  .............................................................
        
9 1149 เด็กหญิงปฐมาวดี   บังไพร  .............................................................
        
10 1150 เด็กชายศุภณัฐ   แตงหวาน  .............................................................
        
11 1151 เด็กชายสิทธิศักดิ์   พิมพาชาติ  .............................................................
        
12 1152 เด็กหญิงอภิรดี   สุทธิอาคาร  .............................................................
        
13 1153 เด็กชายรัฐนันท์   หลงจิ  .............................................................
        
14 1154 เด็กชายรชานนท์   เกตุเลขา  .............................................................
        
15 1155 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา   เนื่องจากนิล  .............................................................
        
16 1156 เด็กหญิงวรัทยา   ผาดี  .............................................................
        
17 1157 เด็กหญิงสิรินทิพย์   อยู่เย็น  .............................................................
        
18 1158 เด็กหญิงศรินรัตน์   ศิริรัตน์  .............................................................
        
19 1159 เด็กหญิงวรรณพร   เกตุแก้ว  .............................................................
        
20 1160 เด็กชายปฐวี   เลาหวรรณธนะ  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 9 ห้อง  513
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1161 - 1180
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1161 เด็กชายธงชัย   โคตะลุต  .............................................................
        
2 1162 เด็กชายวัฒนา   สะมะแอ  .............................................................
        
3 1163 เด็กหญิงชนม์นิภา   ทองเเพง  .............................................................
        
4 1164 เด็กหญิงพัชรพร   ภูผาศรี  .............................................................
        
5 1165 เด็กชายณัธพร   มาสอาด  .............................................................
        
6 1166 เด็กชายอนุพัฒน์   สุขล้ำเลิศ  .............................................................
        
7 1167 เด็กชายธนากร   สหัสเตโช  .............................................................
        
8 1168 เด็กชายก้องชัย   งามสวัสดิ์  .............................................................
        
9 1169 เด็กหญิงปุณยาภรณ์   บุญล้อม  .............................................................
        
10 1170 เด็กหญิงสุทธิกานต์   สุขสวัสดิ์นำโชค  .............................................................
        
11 1171 เด็กหญิงพรรณนิภา   ดีสี  .............................................................
        
12 1172 เด็กชายธีร์ปกรณ์   โภคินเดชารัชช์  .............................................................
        
13 1173 เด็กหญิงวรารัตน์   หล้ามูลชา  .............................................................
        
14 1174 เด็กหญิงสาวิตรี   ทองยิ้มธนพงศ์  .............................................................
        
15 1175 เด็กชายกันตพิชญ์   บัวชุม  .............................................................
        
16 1176 เด็กหญิงสวรส   กลิ่นรอด  .............................................................
        
17 1177 เด็กชายณัฐกร   เอี่ยมชัย  .............................................................
        
18 1178 เด็กหญิงอ้อยหอม   กรหนุ่ม  .............................................................
        
19 1179 เด็กชายสมิธวิช   จิอู๋  .............................................................
        
20 1180 เด็กชายณภัทร   ชุ่มชื่น  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 10 ห้อง  514
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1181 - 1200
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1181 เด็กชายนราวิชญ์   พลสิมมา  .............................................................
        
2 1182 เด็กชายธนพล   สิทธิสังข์  .............................................................
        
3 1183 เด็กชายจิรทีปต์   ผังสุวรรณดำรงค์  .............................................................
        
4 1184 เด็กชายมนภัทร   เพ็งเจริญ  .............................................................
        
5 1185 เด็กชายชัชวาลย์   เพ็ชร์อินทร์  .............................................................
        
6 1186 เด็กหญิงภัทรวี   วิจิตร  .............................................................
        
7 1187 เด็กหญิงชนากานต์   เทียนอร่าม  .............................................................
        
8 1188 เด็กชายธนพล   เทพสุวรรณ  .............................................................
        
9 1189 เด็กหญิงสุพิชชา   ก้อนทอง  .............................................................
        
10 1190 เด็กหญิงรัตมณี   มีนาบุญ  .............................................................
        
11 1191 เด็กหญิงกนกพรรณ   เเก้วฉาย  .............................................................
        
12 1192 เด็กหญิงวรินทร   จิตรดา  .............................................................
        
13 1193 เด็กหญิงรินลดา   บุญเจริญ  .............................................................
        
14 1194 เด็กหญิงนรีกานต์   เอี่ยมนำทรัพย์  .............................................................
        
15 1195 เด็กหญิงปวีณา   เพ็งบุญทัศน์  .............................................................
        
16 1196 เด็กหญิงพิมพ์ปรียา   เพชรรัตน์เมธากุล  .............................................................
        
17 1197 เด็กชายวิรัลพัชร   บาสี  .............................................................
        
18 1198 เด็กหญิงธนัตพร   ภูนุช  .............................................................
        
19 1199 เด็กชายปุญญาธิกรณ์   มีพารา  .............................................................
        
20 1200 เด็กหญิงวรัญญา   ปาปัญญา  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 11 ห้อง  403
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1201 - 1220
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1201 เด็กหญิงอภิญญา   คำพา  .............................................................
        
2 1202 เด็กชายภาณุพงศ์   โตโสม  .............................................................
        
3 1203 เด็กชายปุณยวัจน์   เปล่งแสงทิพย์  .............................................................
        
4 1204 เด็กชายคนิน   ไชยยัน  .............................................................
        
5 1205 เด็กชายนิธิทัศน์   ดิสระ  .............................................................
        
6 1206 เด็กหญิงธนพร   จันทร์สุรีย์กุล  .............................................................
        
7 1207 เด็กชายนนทพัทธ์   สีดารอด  .............................................................
        
8 1208 เด็กชายพิสิษฐ์   บุญมาก  .............................................................
        
9 1209 เด็กหญิงเทียมทิพย์   โพธินิมิตร  .............................................................
        
10 1210 เด็กหญิงภัสสร   คำนวนศักดิ์  .............................................................
        
11 1211 เด็กหญิงเขมจิรา   ยังดี  .............................................................
        
12 1212 เด็กหญิงเขมจิรา   จันทร์ขจร  .............................................................
        
13 1213 เด็กหญิงสุฐิตา   ปานเจริญ  .............................................................
        
14 1214 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   พฤกษ์ผดุง  .............................................................
        
15 1215 เด็กหญิงอชิรญา   จิตต์โอบอ้อม  .............................................................
        
16 1216 เด็กหญิงกาญจนา   ขวาวงศา  .............................................................
        
17 1217 เด็กชายสุพจน์   พวงพุก  .............................................................
        
18 1218 เด็กหญิงปรียนันท์   คุ้มแก้ว  .............................................................
        
19 1219 เด็กหญิงมณิสรา   เศรษโฐ  .............................................................
        
20 1220 เด็กชายรณกฤต   บุญกำเชียง  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 12 ห้อง  405
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1221 - 1240
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1221 เด็กหญิงชวิศา   กัลยาณมิตร  .............................................................
        
2 1222 เด็กหญิงปาณิสรา   บุริภักดิ์  .............................................................
        
3 1223 เด็กหญิงอรกช   ฝนชอุ่ม  .............................................................
        
4 1224 เด็กหญิงวรรณพร   ยุบล  .............................................................
        
5 1225 เด็กหญิงนันทิชา   ไข่สังข์  .............................................................
        
6 1226 เด็กหญิงภูริชญา   คุณสิงห์  .............................................................
        
7 1227 เด็กหญิงมัญชุพร   จำปากอง  .............................................................
        
8 1228 เด็กชายอลงกรณ์   เมธากุล  .............................................................
        
9 1229 เด็กหญิงเพียงเดือน   คงเพียรธรรม  .............................................................
        
10 1230 เด็กหญิงธัญญามาศ   พันเนตร์  .............................................................
        
11 1231 เด็กชายปกรณ์   วาดเขียน  .............................................................
        
12 1232 เด็กชายชินพัทธ์   โรยสุวรรณ  .............................................................
        
13 1233 เด็กชายกฤษณ์ตนัย   อภัยรัตน์  .............................................................
        
14 1234 เด็กหญิงเอมมิการ์   แก้วปานกัน  .............................................................
        
15 1235 เด็กหญิงอรนลิน   งามเเพง  .............................................................
        
16 1236 เด็กหญิงวรรณนิสา   บุญโสภา  .............................................................
        
17 1237 เด็กหญิงผกามาศ   รุชดา  .............................................................
        
18 1238 เด็กหญิงกันต์ธิดา   วงษ์น้อย  .............................................................
        
19 1239 เด็กชายณรงค์ธรรม   วิเชียร  .............................................................
        
20 1240 เด็กหญิงศิริรัตน์   ดีใจ  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 13 ห้อง  406
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1241 - 1260
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1241 เด็กหญิงปาลวี   ไชยพล  .............................................................
        
2 1242 เด็กหญิงฐานิดา   จูทะรัตน์  .............................................................
        
3 1243 เด็กหญิงสุกัญญา   โรจน์จรุง  .............................................................
        
4 1244 เด็กชายธันวา   อ่างแก้ว  .............................................................
        
5 1245 เด็กหญิงแพรวนภา   สวัสดิ์นาวิน  .............................................................
        
6 1246 เด็กชายปวริศร์   พาทา  .............................................................
        
7 1247 เด็กชายธันวา   ชื่นอารมณ์  .............................................................
        
8 1248 เด็กชายปกป้อง   ปานะจำนงค์  .............................................................
        
9 1249 เด็กชายฐาปกรณ์   บรรดา  .............................................................
        
10 1250 นายพัทรพล   ตันสกุล  .............................................................
        
11 1251 เด็กชายทินภัทร   เนียมศรี  .............................................................
        
12 1252 เด็กชายเกริกพล   สีหาโท  .............................................................
        
13 1253 เด็กชายสิรภัทร์   หลำภักดี  .............................................................
        
14 1254 เด็กชายกิตติธัช   กองอินทร์  .............................................................
        
15 1255 เด็กชายอภิเดช   เด่นพงค์  .............................................................
        
16 1256 เด็กหญิงญาราภรณ์   ภมรภูเบศวร์  .............................................................
        
17 1257 เด็กหญิงนารีรัตน์   แสนโคตร  .............................................................
        
18 1258 เด็กชายฤทธี   ห้วงน้ำ  .............................................................
        
19 1259 เด็กหญิงพีรยา   ยันพิมาย  .............................................................
        
20 1260 เด็กชายณภัทร   ปารเมศวิศิษฏ์  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 14 ห้อง  407
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1261 - 1280
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1261 เด็กชายอานนธวัช   บุญสติ  .............................................................
        
2 1262 เด็กหญิงพิมพ์พิศา   สุวภาพภัทรพร  .............................................................
        
3 1263 เด็กหญิงจิตติภัทรา   กันยะมาสา  .............................................................
        
4 1264 เด็กชายอรรถกร   อ่ำสัตยะ  .............................................................
        
5 1265 เด็กชายนวพล   สดใสญาติ  .............................................................
        
6 1266 เด็กหญิงปิยธิดา   เทียนถวาย  .............................................................
        
7 1267 เด็กชายศักดิ์ดา   คำมัจฉา  .............................................................
        
8 1268 เด็กหญิงภูษณิศา   อนุวรรณ  .............................................................
        
9 1269 เด็กชายธนกฤต   ตรีทศพร  .............................................................
        
10 1270 เด็กหญิงบุญนิสา   ปั้นลำพอง  .............................................................
        
11 1271 เด็กชายเกรียงไกร   เผือกงานขำ  .............................................................
        
12 1272 เด็กชายชัยวัฒน์   หงส์สุวรรณกุล  .............................................................
        
13 1273 เด็กชายชนวีร์   ฤาชัยษา  .............................................................
        
14 1274 เด็กหญิงธันยชนก   หมาดเท่ง  .............................................................
        
15 1275 เด็กชายภูวณัฎฐ์   กองกูล  .............................................................
        
16 1276 เด็กหญิงอัยญรา   สืบสาย  .............................................................
        
17 1277 เด็กชายปิณณทัต   ปิ่นทอง  .............................................................
        
18 1278 เด็กหญิงกมลชนก   สาขามุละ  .............................................................
        
19 1279 เด็กหญิงณัญธิชา   หารโสภา  .............................................................
        
20 1280 เด็กชายณชพล   ดวงชุ่มชื่น  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 15 ห้อง  411
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1281 - 1300
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1281 เด็กชายขวัญแก้ว   สีสุก  .............................................................
        
2 1282 เด็กหญิงสิริวิมล   หนุนลบ  .............................................................
        
3 1283 เด็กหญิงพชรกมล   สุขเกษม  .............................................................
        
4 1284 เด็กชายธนโชติ   แซ่โง้ว  .............................................................
        
5 1285 เด็กชายโรต้า   ที่รัก  .............................................................
        
6 1286 เด็กชายธนากร   สุชาติเลิศปัญญา  .............................................................
        
7 1287 เด็กชายวีรศรุต   ศรีธัญรัตน์  .............................................................
        
8 1288 เด็กชายณภัทร   มะลิซ้อน  .............................................................
        
9 1289 เด็กหญิงวาธินี   เเก้วประเสริฐ  .............................................................
        
10 1290 เด็กหญิงอนันดา   ศรีมหัน  .............................................................
        
11 1291 เด็กหญิงนวพร   งิ้วราย  .............................................................
        
12 1292 เด็กชายธีรภัทร   จันทสร  .............................................................
        
13 1293 เด็กหญิงกุลณัฐ   มีมูซอ  .............................................................
        
14 1294 เด็กหญิงเด็กหญิงกุศลิน   พระภิเดช  .............................................................
        
15 1295 เด็กชายพงศกร   สายมงคล  .............................................................
        
16 1296 เด็กหญิงตรีทิพย์   อ่อนประทุม  .............................................................
        
17 1297 เด็กชายปภังกร   นาคครุฑ  .............................................................
        
18 1298 เด็กหญิงกชพร   แขนสันเทียะ  .............................................................
        
19 1299 เด็กชายคณาธิป   มาตรทอง  .............................................................
        
20 1300 เด็กหญิงศิรประภา   ชานไชย  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 16 ห้อง  412
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1301 - 1320
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1301 เด็กหญิงนภสร   พรหมวร  .............................................................
        
2 1302 เด็กชายพีรวัส   รุ่งเรืองอนุกูล  .............................................................
        
3 1303 เด็กชายปรัชญา   ทองอ่อน  .............................................................
        
4 1304 เด็กชายธนกฤต   ม่วงเปลี่ยน  .............................................................
        
5 1305 เด็กหญิงพิมภูพาน   อุดด้วง  .............................................................
        
6 1306 เด็กหญิงพีรดา   พิมชนก  .............................................................
        
7 1307 เด็กชายณัฐกรณ์   ระบอบ  .............................................................
        
8 1308 เด็กชายนนท์ปวิทย์   ชูวงษ์  .............................................................
        
9 1309 เด็กชายวีรวัฒน์   แสนคำ  .............................................................
        
10 1310 เด็กชายปฐมพัฒน์   -  .............................................................
        
11 1311 เด็กชายณัฐชนนท์   พรมธิดา  .............................................................
        
12 1312 เด็กหญิงจารุวรรณ   แจ่มสว่าง  .............................................................
        
13 1313 เด็กหญิงขวัญมนัส   ศุภศร  .............................................................
        
14 1314 เด็กหญิงพีรดา   เพ็ชรสว่าง  .............................................................
        
15 1315 เด็กหญิงจิราพัชร   ใสสะอาด  .............................................................
        
16 1316 เด็กหญิงภคพร   เเย้มเนตร  .............................................................
        
17 1317 เด็กชายขวัญเมือง   จันทร์ไพศรี  .............................................................
        
18 1318 เด็กชายณัฐชนน   ปุ่นประโคน  .............................................................
        
19 1319 เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทองคำรอด  .............................................................
        
20 1320 เด็กหญิงณัฐฤดี   สุดสี  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 17 ห้อง  413
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1321 - 1340
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1321 เด็กชายศิวัฒน์   ภควัตจิรภาส  .............................................................
        
2 1322 เด็กหญิงวีรวรรณ   แซ่ก๊วย  .............................................................
        
3 1323 เด็กชายพงษ์ภัค   แก้วทองสกุล  .............................................................
        
4 1324 เด็กหญิงกชวรรณ   นาคีสังข์  .............................................................
        
5 1325 เด็กชายอัครฤกษ์   โอษฐน้อย  .............................................................
        
6 1326 เด็กชายจารุวิทย์   หวานหู  .............................................................
        
7 1327 เด็กหญิงวชิรญาณ์   ปานคล้าย  .............................................................
        
8 1328 เด็กชายธวัชชัย   สมเเสง  .............................................................
        
9 1329 เด็กชายปรวี   พุ่มหิรัญ  .............................................................
        
10 1330 เด็กชายฐิติชัย   ครุฑธะกะ  .............................................................
        
11 1331 เด็กหญิงภัชรศรี   ภูมี  .............................................................
        
12 1332 เด็กหญิงกนกวรรณ   วงศ์มั่น  .............................................................
        
13 1333 เด็กหญิงณภัชสร   งามระเบียบ  .............................................................
        
14 1334 เด็กชายพัทธนันท์   บัวงาม  .............................................................
        
15 1335 เด็กชายวีรภัทร   นุตาลัย  .............................................................
        
16 1336 เด็กชายธนกฤต   คำมะโน  .............................................................
        
17 1337 เด็กหญิงอนันตญา   วงษ์ชอุ่ม  .............................................................
        
18 1338 เด็กหญิงชนิกานต์   เครือชัยสุ  .............................................................
        
19 1339 เด็กหญิงธนารีย์   โบราณ  .............................................................
        
20 1340 เด็กหญิงการะเกด   กลิ่นเกษร  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 18 ห้อง  414
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1341 - 1360
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1341 เด็กชายพัชรพฤกษ์   รักษาศิริ  .............................................................
        
2 1342 เด็กหญิงพรนิชชา   ศรีวาท  .............................................................
        
3 1343 เด็กชายธนัชพงศ์   ศิษยศาสตร์  .............................................................
        
4 1344 เด็กชายสิปปภาส   แก้วทองสกุล  .............................................................
        
5 1345 เด็กหญิงอิงอร   หมอกแสง  .............................................................
        
6 1346 เด็กชายภูติวัฒน์   เเซ่โง้ว  .............................................................
        
7 1347 เด็กชายนนทพัทธ์   วังสกุลทัย  .............................................................
        
8 1348 เด็กชายนพพล   วัดทอง  .............................................................
        
9 1349 เด็กชายปภพ   ศรีพล  .............................................................
        
10 1350 เด็กชายวิทวัส   สียางนอก  .............................................................
        
11 1351 เด็กชายพงษ์ปภัส   ขำโพธิ์  .............................................................
        
12 1352 เด็กชายโตกิจ   กิติคุณ  .............................................................
        
13 1353 เด็กชายชินวัตร   พิระขัมม์  .............................................................
        
14 1354 เด็กหญิงณัฐกานต์   ปรุงเปี่ยม  .............................................................
        
15 1355 เด็กหญิงทิฆัมพร   กาญจันทร์  .............................................................
        
16 1356 เด็กหญิงมะลิวัลย์   นิลประดิษฐ์  .............................................................
        
17 1357 เด็กหญิงปัญธิมา   กุลบก  .............................................................
        
18 1358 เด็กชายธิติศาสตร์   สมหา  .............................................................
        
19 1359 เด็กหญิงวิชญาดา   อุปรา  .............................................................
        
20 1360 เด็กหญิงภัทรฤทัย   สุนทรศารทูล  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 19 ห้อง  415
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1361 - 1380
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1361 เด็กหญิงอันนาวารี   คงแดง  .............................................................
        
2 1362 เด็กหญิงชนกานต์   ศรีสวัสดิ์  .............................................................
        
3 1363 เด็กหญิงวิภารัตน์   รุ่งสว่าง  .............................................................
        
4 1364 เด็กชายธนดล   เดชาฤทธิกุล  .............................................................
        
5 1365 เด็กหญิงอรปรียา   ศิริเลิศรุ่งเรือง  .............................................................
        
6 1366 เด็กชายชยากร   จุ้ยสม  .............................................................
        
7 1367 เด็กหญิงสุรีพร   ประดับสุวรรณ  .............................................................
        
8 1368 เด็กหญิงนัซนีน   พรพินนท์  .............................................................
        
9 1369 เด็กชายอัฏพล   บุญเม็ด  .............................................................
        
10 1370 เด็กหญิงพัชรมัย   แซ่อั้ง  .............................................................
        
11 1371 เด็กหญิงรุ่งรัตน์   ผมหอม  .............................................................
        
12 1372 เด็กชายประเสริฐ   แซ่ตั้ง  .............................................................
        
13 1373 เด็กหญิงเบญจาพร   แพพิพัฒน์  .............................................................
        
14 1374 เด็กหญิงซะโตะมิ   ซาซากิ  .............................................................
        
15 1375 เด็กชายปาณะ   ธนาผลไพบูลย์  .............................................................
        
16 1376 เด็กชายนิธิศ   จันทะวงษ์  .............................................................
        
17 1377 เด็กชายกันตวิชญ์   สาทอง  .............................................................
        
18 1378 เด็กหญิงปุณยาพร   สุดสายจันทร์  .............................................................
        
19 1379 เด็กหญิงชิณษา   วงษ์สุวรรณ  .............................................................
        
20 1380 เด็กหญิงธาตรีดา   บัวภาคำ  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 20 ห้อง  201
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1381 - 1400
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1381 เด็กหญิงฟ้าใส   รัตนโค้น  .............................................................
        
2 1382 เด็กชายธีรภพ   โฉมศรี  .............................................................
        
3 1383 เด็กชายกษิดิศ   อินทะนัก  .............................................................
        
4 1384 เด็กชายวีระเดช   บุญประเสริฐ  .............................................................
        
5 1385 เด็กหญิงกนกวรรณ   พิณรัตน์  .............................................................
        
6 1386 เด็กชายนัทธพงศ์   พุทธานุ  .............................................................
        
7 1387 เด็กชายกิตติ   ยืนยั่ง  .............................................................
        
8 1388 เด็กชายวฤนกร   สายพรมแจ้  .............................................................
        
9 1389 เด็กหญิงมิลตรา   ชื่นจันทร์  .............................................................
        
10 1390 เด็กหญิงพิรญาญ์   ขำพัดตรา  .............................................................
        
11 1391 เด็กชายนัทธพงศ์   เล่งบวรรัตน์  .............................................................
        
12 1392 เด็กหญิงนิสา   เวียงประวิง  .............................................................
        
13 1393 เด็กชายธนวัฒน์   สายหยุด  .............................................................
        
14 1394 เด็กชายนฤพจณ์   จุลนิคม  .............................................................
        
15 1395 เด็กชายสุรโชติ   สุวรรณกูฎ  .............................................................
        
16 1396 เด็กชายเด็กชายเตวิช   พองพรหม  .............................................................
        
17 1397 เด็กชายออมทรัพย์   วิไลทรัพย์ไพศาล  .............................................................
        
18 1398 เด็กชายสุภบุตร   สุดดี  .............................................................
        
19 1399 เด็กหญิงวิลาสินี   นาคสิงห์  .............................................................
        
20 1400 เด็กชายธนาธิป   ดวงจันทร์  .............................................................

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 21 ห้อง  202
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1401 - 1420
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 1401 เด็กหญิงปรียาพร   จันเหลือง  .............................................................
        
2 1402 เด็กชายภูมินทร์   คันสอน  .............................................................
        
3 1403 เด็กชายพีรวิชญ์   ผลัดมณี  .............................................................
        
4 1404 เด็กชายอดิศร   โม้พิมพ์  .............................................................
        
5 1405 เด็กหญิงณัฐวิภา   ซอเลาะมาน  .............................................................
        
6 1406 เด็กชายพณิชพงษ์   สิงห์สุข  .............................................................