โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 1 ห้อง  2201
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1001 - 1020
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1001 เด็กชายภาคิณ   ชุติกุลวรนันท์ 
          
2 1002 เด็กชายสุวิจักขณ์   แสงสวัสดิ์ 
          
3 1003 เด็กหญิงปาริตา   รังษี 
          
4 1004 เด็กหญิงมินท์ธิตา   ภักดีรัฐโรจน์ 
          
5 1005 เด็กหญิงพิชชาภา   สุรบูรณ์กุล 
          
6 1006 เด็กชายสุรวิทย์ชัย   ชัยสดมภ์ 
          
7 1007 เด็กหญิงวริยา   นิ่มนวล 
          
8 1008 เด็กหญิงกฤษฎาภา   สุขแสง 
          
9 1009 เด็กหญิงนันทพร   จงศิริ 
          
10 1010 เด็กหญิงกรวรรณ   สอนสงวน 
          
11 1011 เด็กหญิงกชรดา   มากสวาสดิ์  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
12 1012 เด็กหญิงประภาวัลย์   จิตตะยโสธร 
          
13 1013 เด็กหญิงปัทวดี   บุญลิ้ม 
          
14 1014 เด็กหญิงวราภร   อุยุตะ 
          
15 1015 เด็กชายศาสตรา   หมาดมลทิล  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
16 1016 เด็กชายพชร   จันทร์ไพศรี 
          
17 1017 เด็กหญิงธารารัตน์   คงแตง 
          
18 1018 เด็กหญิงณิชาภัทร   ทองตุ้ม 
          
19 1019 เด็กชายรตน   หลุ่มบางหล้า 
          
20 1020 เด็กหญิงธนิดา   รุกพงษ์  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 2 ห้อง  2202
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1021 - 1040
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1021 เด็กชายธัชพงศ์   รื่นบุตร 
          
2 1022 เด็กชายก้าวหน้า   กันนิกา 
          
3 1023 เด็กชายกฤษดา   เพชรแย้ม 
          
4 1024 เด็กหญิงนันวลิน   เดชเรือง 
          
5 1025 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   พุ่มประสพ 
          
6 1026 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   บางตาล  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
7 1027 เด็กหญิงอนัญญา   โชติกาญจนมณี 
          
8 1028 เด็กชายธนพนธ์   จันทร์สุรีย์กุล 
          
9 1029 เด็กหญิงณัฐปภัสร์   จินดารัศมี 
          
10 1030 เด็กชายปภังกร   ตราชู 
          
11 1031 เด็กหญิงกุลกานดา   สำเภา 
          
12 1032 เด็กชายกิตติคม   โขมศิริ 
          
13 1033 เด็กหญิงสิทธิสินี   ชมภูแสง 
          
14 1034 เด็กหญิงณัฐธิดา   สุมลฑา 
          
15 1035 เด็กหญิงกมลชนก   มีจิตร 
          
16 1036 เด็กหญิงประภาสิริ   เย็นสนิท 
          
17 1037 เด็กหญิงวิริยา   ศรีรัตน์ 
          
18 1038 เด็กหญิงกิตติยา   สีสุก 
          
19 1039 เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พงษ์พันธ์ 
          
20 1040 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   พลับพลา 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 3 ห้อง  2204
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1041 - 1060
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1041 เด็กชายพุทธิพันธ์   กิ่งภาร 
          
2 1042 เด็กหญิงพริดา   เพ็งบุญทัศน์ 
          
3 1043 เด็กชายธงชัย   นิ่มนวล  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
4 1044 เด็กหญิงวาสนา   ปั้นลำพอง 
          
5 1045 เด็กหญิงรสา   คยะสุด 
          
6 1046 เด็กหญิงวนิดา   เอมโอด 
          
7 1047 เด็กหญิงธนัชชา   เพ็งสว่าง  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
8 1048 เด็กชายธนกิจ   บุราณรมย์ 
          
9 1049 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ธงสถาพรวัฒนา 
          
10 1050 เด็กชายกิตติกวิน   หอมกลิ่น 
          
11 1051 เด็กหญิงศิรดา   เพ็ญราชา 
          
12 1052 เด็กหญิงพรนภัส   พรรณวงค์  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
13 1053 เด็กชายเนติธร   พรบัวลา 
          
14 1054 เด็กหญิงพัทรดา   ขุนพิลึก 
          
15 1055 เด็กชายวาธี   โทอึ้น 
          
16 1056 เด็กชายภาณุวัฒน์   ชุมพล  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
17 1057 เด็กชายพายุพัตร   ติมุลา 
          
18 1058 เด็กหญิงมนัสนันท์   คุ้มวงษา  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
19 1059 เด็กหญิงปภาวรินทร์   สดสี 
          
20 1060 เด็กชายติณณภพ   ช่างเฮง 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 4 ห้อง  2205
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1061 - 1080
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1061 เด็กชายไพรบูรณ์   แย้มไพร 
          
2 1062 เด็กชายวรพล   ผาดี 
          
3 1063 เด็กหญิงจุฑารัตน์   โมครัตน์ 
          
4 1064 เด็กหญิงโชติชนิต   ฉลาดดี 
          
5 1065 เด็กชายอิทธิเชษฐ์   ฤทธิ์เจริญกิติกุล  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
6 1066 เด็กชายวีระภาพ   แดงสีบัว  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
7 1067 เด็กหญิงจุฑามณี   โกศลจารุวัตร 
          
8 1068 เด็กชายชนกร   บุญส่ง 
          
9 1069 เด็กชายนพวัฒน์   พวงพิมาย 
          
10 1070 เด็กหญิงปวริศา   ปานเจริญ 
          
11 1071 เด็กหญิงณัฐธิดา   นันทิยาพร 
          
12 1072 เด็กชายธนกฤต   ดอระวงค์ 
          
13 1073 เด็กชายภาณุวัฒน์   อินทะกนก 
          
14 1074 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์   ใหม่จันทร์ 
          
15 1075 เด็กชายณัฐวัศ   บัวลา 
          
16 1076 เด็กหญิงณิฐิกานต์   วีระสอน  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
17 1077 เด็กหญิงจิรัชญา   สุขงาม 
          
18 1078 เด็กหญิงปณัฏฎา   อิ่มผล 
          
19 1079 เด็กหญิงบุญญาภา   พูลเพิ่ม 
          
20 1080 เด็กหญิงวิมลสิริ   รุ่งรพีพรพงษ์ 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 5 ห้อง  2206
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1081 - 1100
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1081 เด็กหญิงอินทุภา   พิชัยช่วง 
          
2 1082 เด็กหญิงณัฏฐธิดา   บุหงาวงษ์ 
          
3 1083 เด็กหญิงอรนันต์   ป้อมประเสริฐ 
          
4 1084 เด็กหญิงชฎารัตน์   อินทรสมบัติ 
          
5 1085 เด็กหญิงณัชชา   เดชอรัญ 
          
6 1086 เด็กหญิงภาสินี   บำเพ็ญ 
          
7 1087 เด็กหญิงรัศมีกานต์   วันหวัง 
          
8 1088 เด็กชายชญานิน   มานะศักดิ์ศิริกุล 
          
9 1089 เด็กหญิงธัญชนก   สถาพรวรวงษ์ 
          
10 1090 เด็กชายชัยสิทธิ์   โหราศาสตร์  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
11 1091 เด็กชายอดิศร   เกตุขุนทด 
          
12 1092 เด็กชายธนวิชญ์   ยิ้มเสมียน 
          
13 1093 เด็กหญิงกรกมล   ปัญญากิจอนันต์ 
          
14 1094 เด็กหญิงรตา   ทองนวคุณ 
          
15 1095 เด็กหญิงนภัสธมล   พานทอง 
          
16 1096 เด็กหญิงศุภนุช   โสภารักษ์ 
          
17 1097 เด็กหญิงสุกัญญา   เสมสายันต์  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
18 1098 เด็กหญิงรุจิราพร   แสงหิรัญ 
          
19 1099 เด็กหญิงกันยากรณ์   จันทร์ใส 
          
20 1100 เด็กชายแทนธัญญ์   อิ่มไพร 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 6 ห้อง  2207
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1101 - 1120
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1101 เด็กชายชนาธิป   มณีวงศ์ 
          
2 1102 เด็กหญิงนรมน   ธรรมธรางกูร 
          
3 1103 เด็กชายสุรดิษ   วงศ์วุฒิ 
          
4 1104 เด็กหญิงสุภัสสร   เพ็ชร์อินทร์ 
          
5 1105 เด็กชายอลงกช   น่วมพิทักษ์ 
          
6 1106 เด็กหญิงพรนภัส   เนตรไพฑูรย์  *
          
7 1107 เด็กหญิงจริยาพร   เอมเสม 
          
8 1108 เด็กชายทรงพล   อินทสมบัติ 
          
9 1109 เด็กหญิงณัฐณิชา   แสงโพธิ์แก้ว 
          
10 1110 เด็กหญิงพัชราลักษณ์   ด่านไทสงค์ 
          
11 1111 เด็กชายรณชัย   ช่วยประดิษฐ์ 
          
12 1112 เด็กชายศุภกร   หงษ์เเก้ว  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
13 1113 เด็กหญิงพรนัชชา   อับดุลเลาะ 
          
14 1114 เด็กหญิงอัญญาณี   สะมะแอ 
          
15 1115 เด็กชายจารุวิทย์   บุญส่ง 
          
16 1116 เด็กหญิงอิงออม   เดชโอ 
          
17 1117 เด็กชายภัทรกร   ขาวผ่อง  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
18 1118 เด็กหญิงณัฐฐา   ดวงมณี 
          
19 1119 เด็กชายอนาวิล   บินยีซัน  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
20 1120 เด็กชายกรดนัย   กีชานนท์ 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 7 ห้อง  2208
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1121 - 1140
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1121 เด็กหญิงชมพูนุท   เย็นวนิช 
          
2 1122 เด็กหญิงภัทรธิดา   เกิดเจริญ 
          
3 1123 เด็กชายอภิรติ   บรรทัดทอง 
          
4 1124 เด็กชายวอรพิฐเดชา   แสนศักดิ์ 
          
5 1125 เด็กชายนนทพัทธ์   ณะพริ้ม  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
6 1126 เด็กหญิงทักษอร   ขำดี 
          
7 1127 เด็กชายธนภัทร   ปั้นลำพอง 
          
8 1128 เด็กหญิงนภสร   แสงสุวรรณ์ 
          
9 1129 เด็กชายสุรธัช   พิเนตรเสถียร 
          
10 1130 เด็กหญิงสุภาวดี   เผือกหอม 
          
11 1131 เด็กหญิงนันธิพร   สีสุก 
          
12 1132 เด็กหญิงศิริพร   สิทธิเวช 
          
13 1133 เด็กหญิงอุรชา   พรมใจบุญ  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
14 1134 เด็กชายฐิติโชติ   ทับแสง 
          
15 1135 เด็กหญิงธันหทัย   ประทุมเมือง 
          
16 1136 เด็กหญิงกัลยารัตน์   บุญสิทธิ์  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
17 1137 เด็กหญิงบุญมิกา   กระจ่างศรี 
          
18 1138 เด็กชายทินกร   ฉ่ำช่วง 
          
19 1139 เด็กชายวศิน   ทองศิลา 
          
20 1140 เด็กชายวชิรวิชญ์   สมชาติ 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 8 ห้อง  2301
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1141 - 1160
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1141 เด็กหญิงภัทรนิดา   คุ้มทรัพย์ 
          
2 1142 เด็กชายเสฎฐวุฒิ   คล้อยมิ่ง  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
3 1143 เด็กหญิงนีรชา   นิลเอี่ยม 
          
4 1144 เด็กหญิงนภัส   ศรีเเก้ว 
          
5 1145 เด็กหญิงวรารัตน์   สักเล็บประดู่ 
          
6 1146 เด็กหญิงชนิตร์นันท์   ตันคำมูล 
          
7 1147 เด็กหญิงภักควรรณ   ชุ่มทอง 
          
8 1148 เด็กหญิงกชพรรณ   การุณ 
          
9 1149 เด็กชาย อัยการ   คุ้มวัน  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
10 1150 เด็กหญิงภัทรธิดา   นาคประเสร็ฐ 
          
11 1151 เด็กหญิงกณิศา   หิรัญ 
          
12 1152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วรรณรังษี 
          
13 1153 เด็กชายธนัช   อรรฐาเมศร์ 
          
14 1154 เด็กชายจิรกร   แก่นจันทร์  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
15 1155 เด็กหญิงพรทิพย์   ชัยสุทธิ 
          
16 1156 เด็กชายไชยวัฒน์   ประคำทอง 
          
17 1157 เด็กชายบุญทิพล   สร้อยศรีงาม 
          
18 1158 เด็กชายณัฐกร   หมาดทิพย์ 
          
19 1159 เด็กชายธีราทัต   เวชนาวิน 
          
20 1160 เด็กชายสุพรรณวัทน์   พันทอง 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 9 ห้อง  2302
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1161 - 1180
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1161 เด็กชายภานุพัฒน์   บุญรอด 
          
2 1162 เด็กชายกรกฤช   เครือศรี 
          
3 1163 เด็กชายศิริโชค   ประจงบัว 
          
4 1164 เด็กหญิงอนัตตา   วันหวัง 
          
5 1165 เด็กหญิงศิริญา   สิงห์ชัย 
          
6 1166 เด็กหญิงเกศรินทร์   อักษรพรมราช 
          
7 1167 เด็กหญิงออมสิน   สีดา 
          
8 1168 เด็กชายเจตนิพัทธ์   ทังสุบุตร 
          
9 1169 เด็กหญิงญาณิศา   หวังปัญญา 
          
10 1170 เด็กหญิงพิชชาภา   ทุมสวัสดิ์  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
11 1171 เด็กชายคุณานนท์   วงค์ศรี 
          
12 1172 เด็กชายวิชญะ   ทุหา 
          
13 1173 เด็กชายน้องหนึ่ง   ฆ่าหล้า 
          
14 1174 เด็กชายศักรินทร์   กล่อมวิญญา 
          
15 1175 เด็กหญิงศตมณ   ดวงดาว 
          
16 1176 เด็กหญิงวิวรรธณี   สิทธิ์ก้าวหน้า 
          
17 1177 เด็กหญิงศศิทา   พรายจิตร์ 
          
18 1178 เด็กชายเกียรติศักดิ์   พรมจันทร์  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
19 1179 เด็กชายอรรถพร   จันทร์ธรรม  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
20 1180 เด็กหญิงวิลาวัลย์   สุทธิสน 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 10 ห้อง  2303
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1181 - 1200
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1181 เด็กหญิงเบญญา   เจนกำกับกิจ 
          
2 1182 เด็กชายศุภวิชญ์   คำจุมพล 
          
3 1183 เด็กชายภูริภัทร   บินสลาม 
          
4 1184 เด็กชายวสุพล   ข่ากระโทก  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
5 1185 เด็กชายกู้เกียรติ   ชวนปี  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
6 1186 เด็กชายธนพงษ์   ชูตา 
          
7 1187 เด็กชายภาคิน   บุญชัยศรี 
          
8 1188 เด็กหญิงศิรภัสสร   ท้วมลี้ 
          
9 1189 เด็กหญิงกนกณัฐ   ปัญญาทิพย์ 
          
10 1190 เด็กชายณัฏฐวัฒน์   สาริกา 
          
11 1191 เด็กชายญาณภัทร   รุ่งเรืองอนุกูล 
          
12 1192 เด็กชายสุกฤษฏิ์   ทองปลิว  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
13 1193 เด็กหญิงณิชานันท์   ฟักเย็นใจ 
          
14 1194 เด็กชายพิพัฒน์   อาดำ 
          
15 1195 เด็กหญิงญาณิศา   แสนทวี 
          
16 1196 เด็กชายนิลพัทธ์   เวียงนนท์ 
          
17 1197 เด็กหญิงชุตินันท์   ประสานทอง 
          
18 1198 เด็กหญิงมณัชญา   เลาะหมัด 
          
19 1199 เด็กชายสิริธัญญ์   เพ็งบุญทัศ 
          
20 1200 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   ชื่นแสง 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 11 ห้อง  2304
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1201 - 1220
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1201 เด็กชายธีรเมธ   รอดลอยทุกข์  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
2 1202 เด็กชายเกียรติคุณ   ธรรมโชติ  * ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
3 1203 เด็กหญิงณัฐภัสสร   ขาวผ่อง 
          
4 1204 เด็กชายอัครวินท์   ปักกาเว 
          
5 1205 เด็กหญิงสิริลักษณ์   หงษ์กา  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
6 1206 เด็กหญิงขวัญมนัส   กิมเรือง  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
7 1207 เด็กหญิงเวธกา   กลิ่นสุคนธ์ 
          
8 1208 เด็กหญิงกุลภัทร์   จันทรพุ่ม 
          
9 1209 เด็กหญิงขวัญมารีน   กลิ่นกำเหนิด 
          
10 1210 เด็กหญิงศศิกานต์   สุกเอี่ยม 
          
11 1211 เด็กหญิงเปมิกา   อาล่อง 
          
12 1212 เด็กชายอลงกรณ์   จันทัย 
          
13 1213 เด็กชายสรวิชญ์   ศรีคำดอกแค 
          
14 1214 เด็กชายธนกฤติ   สุวรรณนำปน  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
15 1215 นายพิษณุ   โสไธสง  *
          
16 1216 เด็กชายวริทธิ์นันท์   นิมิตรพรตระกูล 
          
17 1217 เด็กชายพลวัฒน์   เฮงฮู้ 
          
18 1218 เด็กชายฐิติวัสส์   วัฒนภราดร 
          
19 1219 เด็กหญิงสุชัญญา   สาระบุตร 
          
20 1220 เด็กชายสวโรจน์   จันทร์ไพศรี 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 12 ห้อง  2305
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1221 - 1240
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1221 เด็กชายธนินท์รัฐ   ชะเอม 
          
2 1222 นางสาวมนัสวี   อังกาพเพชร  * ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
3 1223 เด็กหญิงอัมพิกา   เมืองโคตร  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
4 1224 เด็กชายวรกานต์   ประกอบเก้า  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
5 1225 เด็กชายมงคล   สุวรรณศรี 
          
6 1226 เด็กชายคณพล   ชื่นแย้ม  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
7 1227 เด็กชายธนภัทร   พุ่มไสว 
          
8 1228 เด็กหญิงณิชกานต์   สุขบำเพิง 
          
9 1229 เด็กชายศุภณัฐ   ชัยรินทร์ 
          
10 1230 เด็กหญิงพัชชาภรณ์   แหลมประโคน 
          
11 1231 เด็กหญิงอารญา   เนาวรัตน์โสภณ 
          
12 1232 เด็กชายนฤพัชญ   ประสิทธิ์ 
          
13 1233 เด็กหญิงพิชญ์ศิณี   เหมืองใจมา 
          
14 1234 เด็กหญิงพิชชาภรณ์   ดอเลาะกองเสล็ม 
          
15 1235 เด็กหญิงนพมาศ   จำลองศิลป์ 
          
16 1236 เด็กชายพัฒนศักดิ์   เจริญศรี  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
17 1237 เด็กหญิงศศิภา   อุปรี 
          
18 1238 เด็กชายชยากร   ประธรรมโย 
          
19 1239 เด็กชายภูวรินทร์   การันต์ 
          
20 1240 เด็กชายอิทธิพล   การสร้าง 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 13 ห้อง  2306
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1241 - 1260
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1241 เด็กชายพงศ์พล   เหลืองสถิตกุล 
          
2 1242 เด็กหญิงสิรินาถ   พิมเลขา 
          
3 1243 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   กลิ่นกลัด 
          
4 1244 เด็กชายพงศภัค   เขียวดารา 
          
5 1245 เด็กชายปัณณ์   บุตรราช 
          
6 1246 เด็กหญิงนัชชา   อิ่มยิ้ม 
          
7 1247 เด็กชายสิทธิโชค   ภูเขาเกิด 
          
8 1248 เด็กชายมณฑล   นนทกาภรณ์ 
          
9 1249 เด็กหญิงนันทิกานต์   ยินดีมาก 
          
10 1250 เด็กหญิงประภาวัลย์   ยูถะสุนทร 
          
11 1251 เด็กชายศักรินทร์   ราวุท 
          
12 1252 เด็กชายรัชชานนท์   บุญศรี 
          
13 1253 เด็กชายปุญญพัฒน์   ดีพิสุทธิ 
          
14 1254 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์   เตชะ 
          
15 1255 เด็กชายศุภกานต์   ผลสงเคราะห์ 
          
16 1256 เด็กชายณภัทร   พุกประสิทธิ์ 
          
17 1257 เด็กชายเดชดนัย   เกิดเปี่ยม 
          
18 1258 เด็กหญิงศุภิสรา   ศรีรื่นเริง 
          
19 1259 เด็กชายชิษณุชา   ช้างงาดี 
          
20 1260 เด็กชายสุรวิพล   โรจน์พินิจนัย 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 14 ห้อง  2307
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1261 - 1280
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1261 เด็กหญิงภวรัญชน์   คร้ามใจ 
          
2 1262 เด็กชายธนากร   เกตุพร 
          
3 1263 เด็กหญิงวิภารัตน์   ทัดเทียม 
          
4 1264 เด็กชายภาณุ   ศรนิกร 
          
5 1265 เด็กหญิงวรินทร   เทพนวล 
          
6 1266 เด็กชายนฤบดี   พราวศรี 
          
7 1267 เด็กหญิงอัลญาณี   พวงมณี 
          
8 1268 เด็กหญิงกัญญาภัทร   บุญดาษา 
          
9 1269 เด็กหญิงสุพิชชา   สร้อยประดิษฐ 
          
10 1270 เด็กหญิงจิดาภา   บุบผาสุวรรณ  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
11 1271 เด็กหญิงสริญญา   จันระมาด 
          
12 1272 เด็กชายณัฐพงศ์   ผิวทอง 
          
13 1273 เด็กหญิงตุลยดา   แสนวันดี 
          
14 1274 เด็กชายจักริน   พงษ์ผ่องพูล 
          
15 1275 เด็กหญิงจิรัชญา   เนียงอาชา 
          
16 1276 เด็กหญิงไอริณ   ศรีรื่นเริง 
          
17 1277 เด็กหญิงกชพร   พระภิเดช  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
18 1278 เด็กหญิงอรปรียา   ผิวผ่อง 
          
19 1279 เด็กหญิงธมวรรณ   น้อยสถิตย์  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
20 1280 เด็กชายธีรภัทร   คูหามงคลไพศาล 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 15 ห้อง  2308
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1281 - 1300
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1281 เด็กชายนทีบดี   จันตบุตร 
          
2 1282 เด็กหญิงพิชญธิดา   ผลเจริญ 
          
3 1283 เด็กหญิงนันทัชพร   รุณทรัพย์ 
          
4 1284 เด็กชายธนาวิน   โบราณ 
          
5 1285 เด็กชายวรินทร   พิเคราะห์กิจ  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
6 1286 เด็กชายปุณวัฒน์   สร้อยเสน 
          
7 1287 เด็กชายกรุงกวี    จงไมตรีพร  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
8 1288 เด็กหญิงเพ็ญนภา   อุดจันทร์  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
9 1289 เด็กหญิงกษิรา   สำราญดี 
          
10 1290 เด็กชายธนพิสิทฐ์   ลักษณะวงศ์  ทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
11 1291 เด็กชายพงศกร   มะลิขาว 
          
12 1292 เด็กหญิงอรวรรณ   จันทร์หอม 
          
13 1293 เด็กชายธีรวุฒิ   สุวรรณศิริสุข 
          
14 1294 เด็กหญิงวิกานดา   ศรีมี 
          
15 1295 เด็กชายอนาวิล   ตาเมือง  * ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
16 1296 เด็กชายอนาวิล   ตาเมือง  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
17 1297 เด็กชายณัฐนัน   ชวดนันท์ 
          
18 1298 เด็กชายเทวาพิทักษ์   บัวเขียว 
          
19 1299 เด็กชายธนพัฒน์   บุญประเสริฐ 
          
20 1300 เด็กหญิงกัญญารักษ์   กางโหลน 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 16 ห้อง  2401
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1301 - 1320
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1301 เด็กหญิงปิยธิดา   รัตนพันธุ์ 
          
2 1302 เด็กชายสิทธิกร   ประหยัดทรัพย์ 
          
3 1303 เด็กชายสาริตา   พลหลวง  *
          
4 1304 เด็กชายสรวิชญ์   ผดุงกิจ 
          
5 1305 เด็กหญิงจุฑามาศ   ระยับศรี 
          
6 1306 เด็กหญิงจรรยาณัฐ   นวมบางขวัญ 
          
7 1307 เด็กหญิงสิปาง   เซ็ม 
          
8 1308 เด็กหญิงธนพร   อึ้งเจริญ 
          
9 1309 เด็กหญิงกัญญาภัค   กวยเหม 
          
10 1310 เด็กหญิงปาริฉัตร   ศรีจันทร์ 
          
11 1311 เด็กหญิงกรรวี   พวกวิไล 
          
12 1312 เด็กชายนนท์รวิศ   ศิริพิบูลย์ 
          
13 1313 เด็กชายปัญญากร   ต๊ะคำ 
          
14 1314 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา   อิ่มสมบูรณ์ 
          
15 1315 เด็กหญิงมนัสนันท์   เผือกผ่องใส 
          
16 1316 เด็กชายธนพนธ์   กลิ่นสุคนธ์ 
          
17 1317 เด็กหญิงปาริษา   เชื้อเงิน 
          
18 1318 เด็กชายรตนพรรณ   เจียรนัยโสพิน 
          
19 1319 เด็กหญิงภคนันท์   บัวพลอย 
          
20 1320 เด็กชายพชร   อาบุญงาม 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 17 ห้อง  2402
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1321 - 1340
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1321 เด็กชายกิตติชัย   สำเร็จดี 
          
2 1322 เด็กชายนฤภัททร์   อรัญ 
          
3 1323 เด็กหญิงสุภานันท์   สุขแจ่ม 
          
4 1324 เด็กหญิงศศิประภา   สดสุ่น 
          
5 1325 เด็กหญิงพัทชฎาวรรณ   จรัลพงษ์ 
          
6 1326 เด็กชายเทวินทร์   ปรีเปรม 
          
7 1327 เด็กหญิงพัชฌา   รักเสงี่ยม 
          
8 1328 เด็กชายวิวิธวินทร์   มานะวิศาลกิจ 
          
9 1329 เด็กชายนภัทร   เกตุสวัสดิ์ 
          
10 1330 เด็กชายวีรยุทธ   อ่องประมูล 
          
11 1331 เด็กหญิงปิ่นณภา   ไชยวุฒิ  *
          
12 1332 เด็กชายอภิสิทธิ์   สระเกษ 
          
13 1333 เด็กชายพรหมภวิษย์   แพงแพน 
          
14 1334 เด็กชายอนุสรณ์   เสถียรรัตน์ 
          
15 1335 เด็กหญิงปัทมวรรณ   ทองเกษม 
          
16 1336 เด็กชายไทยแลนด์   โลนไธสง 
          
17 1337 เด็กหญิงวชิรญาณ์   เสถียรวาณิช 
          
18 1338 เด็กชายปฏิภาณ   แดงสมสอาด 
          
19 1339 เด็กหญิงสีตรา   ศรีสวัสดิ์ 
          
20 1340 เด็กชายวสันต์   สีแสด 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 18 ห้อง  2403
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1341 - 1360
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1341 เด็กหญิงธัญญาณี   เกิดพงษ์ 
          
2 1342 เด็กชายวีรภัทร   อันภาทะราศรี 
          
3 1343 เด็กหญิงณัชยา   เพียแก้ว 
          
4 1344 เด็กชายพีรพัฒน์   บางวิเศษ 
          
5 1345 เด็กชายคณิศร   กิตติพรพิศุทธิ์ 
          
6 1346 เด็กชายณัฐชพงษ์   มีถาวร 
          
7 1347 เด็กชายวรพต   หาญสงคราม  ทดสอบความสามารถด้านฟุตบอล สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
8 1348 เด็กชายชัยพร   อ่อนคล้าย 
          
9 1349 เด็กชายธันวา   สุวรรณบำรุงสุข 
          
10 1350 เด็กชายอธิบดี   ศิริพัฒน์ 
          
11 1351 เด็กชายการณรงค์   ทองแย้ม 
          
12 1352 เด็กหญิงพรนภา   ถมยา 
          
13 1353 เด็กชายอนันตทรัพย์   บุญสติ 
          
14 1354 เด็กหญิงนิรัติศัย   มะสาตสม 
          
15 1355 เด็กชายเด็กชายพีระ   แสงเสถียร 
          
16 1356 เด็กชายชนะชล   เสี้ยวทอง 
          
17 1357 เด็กหญิงชลิดา   พิมพ์หนู 
          
18 1358 เด็กชายจรูญโรจน์   ถินกระไสย์ 
          
19 1359 เด็กหญิงณิชาภัทร   ชมภูแสง 
          
20 1360 เด็กหญิงกัญญาภัทร   เชฎฐนาค 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 19 ห้อง  2404
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 1361 - 1380
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 1361 เด็กชายศุภณัฐ   ใจกล้า 
          
2 1362 เด็กหญิงอชิรญา   เอี่ยมเทพ 
          
3 1363 เด็กหญิงกนกอร   พรมสิทธิ์ 
          
4 1364 เด็กชายมนชิต   ทับทิม  *
          
5 1365 เด็กชายชานนท์   ไชยพุฒ  ทดสอบความสามารถด้านดนตรี สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
          
6 1366 เด็กชายวธัญญู   ทองย่อย 
          
7 1367 เด็กชายณัฐชนัน   โยกบุ 
          
8 1368 เด็กชายณัฐชนัน   โยกบุ 
          
9 1369 เด็กหญิงจริณภรณ์   วรบุตร 
          
10 1370 เด็กหญิงธัญรดา   ไชยศรี 
          
11 1371 เด็กชายธีรภัทร   ภู่ใจเที่ยง 
          
12 1372 เด็กชายเจตน์บดินทร์   เกิดหิรัญ 
          
13 1373 เด็กหญิงสุพิชญา   กลางนนท์ 
          
14 1374 เด็กหญิงภาวิตา   แหวนเงิน 
          
15 1375 เด็กชายกตัญญู   จตุรงค์เสรีกุล 
          
16 1376 เด็กหญิงกัญชพร   เเก้วสกุณี 
          
17 1377 เด็กชายจิรภัทร   ประทุมไข 
          
18 1378 เด็กหญิงญาณกวี   นาสอ้าน 
          
19 1379 เด็กชายณฐกร   สุวรรณศรี