โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 1 ห้อง  502
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4001 - 4020
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4001 นายปองภพ   ศิริสุวรรณ   
        
2 4002 นายถิรวัฒน์   บุญเนตร์   
        
3 4003 นางสาวสุจิรา   คำอ้อ   
        
4 4004 นางสาวจิรวดี   เเสงพิทักษ์   
        
5 4005 นางสาวชลดา   อุปทุม   
        
6 4006 นางสาวนภสร   จันทร์ขามป้อม   
        
7 4007 นายพนธกร   แสงสว่าง   
        
8 4008 นางสาวณัฐชา   ละอองเงิน   
        
9 4009 นางสาวอุ้มบุญ   ใจเที่ยงแท้   
        
10 4010 นายภณ   ปานวัฒน์   
        
11 4011 นางสาวปิยะฉัตร   มาทา   
        
12 4012 นางสาวคณึงจิต   คำวัจนัง   
        
13 4013 นางสาวจุฑามาศ   วีระประจักษ์   
        
14 4014 นางสาวจีราภรณ์   สุริวรรโณ   
        
15 4015 นางสาวรมิดา   เจ๊ะหมัด   
        
16 4016 นางสาวฤทัยณัท   อินทสิทธิ์   
        
17 4017 นายสุรศักดิ์   นามวิชา   
        
18 4018 นางสาวกิตติมา   พงศ์ปิยะธาดา   
        
19 4019 นางสาวณัฏฐ์นรี   พึ่งนำโรง   
        
20 4020 นางสาวเมขลา   นุตาลัย   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 2 ห้อง  503
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4021 - 4040
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4021 นายโกศัลย์   กมลนาวิน   
        
2 4022 นางสาวปณิตา   บุคอรี   
        
3 4023 นางสาวกนกพรรณ   ญารักษ์   
        
4 4024 นางสาวณัฐกมล   กิติพิศาลกุล   
        
5 4025 นายนิลพัทธ์   ญารักษ์   
        
6 4026 นางสาวนฤมล   หนุนลบ   
        
7 4027 นายสุภัทร   รัตนบรรจง   
        
8 4028 นางสาวนัสรียา   จินะศรี   
        
9 4029 นายก้องเกียรติ   ทวีพรกิจกุล   
        
10 4030 นายวรันณ์ธร   กองพารา   
        
11 4031 นางสาวอนันดา   มาสะและ   
        
12 4032 นายณัฐพนธ์   คำพิกุล   
        
13 4033 นายธนภัทร์   มีมูซอ   
        
14 4034 นางสาวขวัญจิรา   จันทะสิงห์   
        
15 4035 นางสาวสุรีย์รัตน์   คำภีพันธ์   
        
16 4036 นายณรงค์ชัย   ธรรมโหร   
        
17 4037 นายพีรดลย์   ชนนาถา   
        
18 4038 นายพุฒิกรณ์   เคยทำ   
        
19 4039 นางสาวรังสิมา   หงษ์แก้ว   
        
20 4040 นายพงศธร   กำลังเลิศ   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 3 ห้อง  504
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4041 - 4060
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4041 นางสาวพิชชาพร   คำพัน   
        
2 4042 นายคมวิศิษฏิ์   อู่ผลเจริญ   
        
3 4043 นายธำรงกุล   การันต์   
        
4 4044 นายไตรรัตน์   กิจเจา   
        
5 4045 นายกฤตพล   เอมสมุท   
        
6 4046 นางสาวปริยฉัตร    ปั้นลําพอง   
        
7 4047 นางสาววิลาวัลย์   หิรัญพฤกษ์   
        
8 4048 นางสาวลลิตา   กียะกูล   
        
9 4049 นางสาวพัชรพา   ศรีขจร   
        
10 4050 นายณัฐดนัย   สิงห์ไกร   
        
11 4051 นายศุภกร   เขียวงาม   
        
12 4052 นายสัญญา   ทัพนันท์   
        
13 4053 นางสาวธันย์ชนก   ทองเปี่ยม   
        
14 4054 นายธนธัช   เหมือนเพ็ชร   
        
15 4055 นางสาววิรัญชนา   อาศัยราษฎร์   
        
16 4056 นางสาวจิดาภา   แหสมุทร   
        
17 4057 นายศุภณัฐ   บุญเรืองรอด   
        
18 4058 นางสาวรมยกร   ชะออน   
        
19 4059 นางสาวรุ่งนภา   พานารัตน์   
        
20 4060 นายรชต   มัชปะโต   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 4 ห้อง  505
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4061 - 4080
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4061 นายอัครวินท์   ธงชัยเลิศ   
        
2 4062 นางสาวชรินทิพย์   พุ่มพวง   
        
3 4063 นายเกษม   พรนิยมสิริ   
        
4 4064 นายดบัสวิน   บุตรไธสง   
        
5 4065 นายกฤษณพงษ์   ประสิทธิ์พันธุ์   
        
6 4066 นายนายสถบดี   ตีระวรานันท์   
        
7 4067 นางสาวพิชชาพร   สุระมณี   
        
8 4068 นายณวธร   สมศรี   
        
9 4069 นายเวทพิสิฐ   พูนผล   
        
10 4070 นายนนทวัฒน์   ชาลีศรี   
        
11 4071 นางสาวอติพร   ทับทิมโต   
        
12 4072 นายจิรเมธ   พงษ์จินดา   
        
13 4073 นายชยณัฐ   เงินฉลาด   
        
14 4074 นายศุภวิชญ์   เอี้ยงกลับ   
        
15 4075 นางสาววิมลสิริ   คตภูธร   
        
16 4076 นางสาวกุลนาถ   อินทรศิริ   
        
17 4077 นายชิดณุพงษ์   พันธ์จำปา   
        
18 4078 นางสาวศดานันท์   วงษ์มา   
        
19 4079 นายต้นคูน   สุตะพรม   
        
20 4080 นายอภิสิทธิ์   เขมา   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 5 ห้อง  509
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4081 - 4100
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4081 นายภูวเดช   ขาวหอมกลิ่น   
        
2 4082 นายศักดิ์สิทธิ์   คุ้มเเก้ว   
        
3 4083 นายพงศ์พิสุทธิ์   อินณรงค์   
        
4 4084 นางสาววรนันท์   แสงชุ่ม   
        
5 4085 นายพัชรพรรณ   ชาภู่พวง   
        
6 4086 นางสาวสุธิตา   แสงภู   
        
7 4087 นางสาวจริยาณัฐ   สุกกล่ำ *  
        
8 4088 นายดนุพัศ    อ่อนละมูล   
        
9 4089 นางสาวหฤทัย   ไกรภักดี   
        
10 4090 นางสาวนภาพร   อินทสมบัตร์   
        
11 4091 นางสาวณิชกานต์   นาไพรวัน   
        
12 4092 นางสาวชลดา   ดาราอัมพรกุล   
        
13 4093 นายฐนน   ทวีกาญจน์   
        
14 4094 นายสรยุทธ   เพ็งบุญทัศน์   
        
15 4095 นางสาวพรนภัส   วงษ์พรม   
        
16 4096 นายภควัต   คร้ามใจ   
        
17 4097 นายธนวัฒน์   คงกำปั่น   
        
18 4098 นางสาวสุภาวดี   มีชัย   
        
19 4099 นางสาวพัชราภา   สงสายออ   
        
20 4100 นายณัฐวุฒิ   กองสงคราม   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 6 ห้อง  510
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4101 - 4120
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4101 นายธีรภัทร   อิ่มพร   
        
2 4102 นายภวินท์   ไกลภัย   
        
3 4103 นายชัยวัฒน์   หวันทา   
        
4 4104 นางสาวอธิชา   ชาติงาม   
        
5 4105 นางสาวศศินันท์   ง่วนสูงเนิน *  
        
6 4106 นางสาวณัฐพร   หวังมั่น   
        
7 4107 นาย ณภัทร   ชื่นชมน้อย   
        
8 4108 นายเจษฎา   พลอยวิเลิศ   
        
9 4109 นายรัตนไพรบูลย์   สุดขยัน   
        
10 4110 นายจตุรภุช   จั่นช้าง   
        
11 4111 นางสาวนิภาภรณ์   แก้วศรี   
        
12 4112 นายกันตพงศ์   ครุฑบางยาง   
        
13 4113 นายณัฐนันท์   แสงสีนิล   
        
14 4114 นางสาวชญานิน   พลีใหญ่   
        
15 4115 นางสาวขวัญฤดี   จูทะรัตน์   
        
16 4116 นายศรัณย์   แก้ววิเชียร   
        
17 4117 นางสาวชลดา   เจ๊ะมะ   
        
18 4118 นางสาวพรธีรา   เปล่งจันทร์   
        
19 4119 นายพีรพัฒน์   ลาลุน   
        
20 4120 นายนันทพงศ์   สาพูนคำ   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 7 ห้อง  511
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4121 - 4140
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4121 นายอธิษฐ์   บุญพาพิทักษ์   
        
2 4122 นายปวีณ   มีโชคดี   
        
3 4123 นางสาวอรจารีย์   บู่ทอง   
        
4 4124 นายวรรณชนะ   เอี่ยมไชย   
        
5 4125 นายวิศรุต   กงแก้ว   
        
6 4126 นายมนตรี   ปูประโคน   
        
7 4127 นายเป็นไท   วิชาสาร *  
        
8 4128 นายธนกร   เลี่ยมทอง   
        
9 4129 นายภาชนน   คำทอง   
        
10 4130 นางสาวอภิชญา   บัวสุวรรณ   
        
11 4131 นางสาวรมิตา   ใคร่นุ่นสิงห์ *  
        
12 4132 นายฐิติวัฒน์   พุฒทอง   
        
13 4133 นางสาววรัทยา   ผลสุวรรณ *  
        
14 4134 นางสาวอทิตา   จัตวา   
        
15 4135 เด็กหญิงภัทรธิดา   เจียมพุดซา *  
        
16 4136 นายกันตพัฒน์   เชี่ยวรอบ   
        
17 4137 นางสาวพรชิตา   อยู่เจริญ *  
        
18 4138 นางสาวอุทุมพร   นาคครุฑ   
        
19 4139 นายเด็กชายนวพรรษ   วงษ์รัตนะ   
        
20 4140 นางสาวณภัทร   สนุ่นดี   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 8 ห้อง  512
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4141 - 4160
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4141 นางสาวสิริรุ่ง   ชลาชัย   
        
2 4142 นายอานนท์   มีมูซอ   
        
3 4143 นางสาวณัฐริกา   วาสิกดิลก   
        
4 4144 นางสาวปัญฑิตา   บุญชู   
        
5 4145 นายธราธาร   วิบูลย์ศิลป์   
        
6 4146 นางสาวปริญญดา   มีษา   
        
7 4147 นายกฤติน   เจริญสุข   
        
8 4148 นางสาวยุวภรณ์   มูลอ้าย   
        
9 4149 นางสาวนาถยา   ศรีปัดทุม   
        
10 4150 นายภูรินท์   ปัชชาพงษ์ *  
        
11 4151 นายฐาปกร   รินทร *  
        
12 4152 นางสาวนัฐนิชา   หอมสุวรรณ์   
        
13 4153 นายพงศกร   หล่อวงศ์   
        
14 4154 นายธนบดี   ป้อมทอง   
        
15 4155 นายพีรกฤต   ศรีวิริยะโยธิน   
        
16 4156 นางสาวภัทรา   ทองคำ   
        
17 4157 นางสาวสุกัญญา   ศรีปัดทุม    
        
18 4158 นายจิรวัฒน์   พิลึก   
        
19 4159 นายณัฐพล   เลิศดิลก   
        
20 4160 นางสาวณัฐริกา   ทองสว่าง   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 9 ห้อง  513
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4161 - 4180
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4161 นายอาทิตย์   เจริญวัย   
        
2 4162 นายณกุล   เฟื่องแก้ว   
        
3 4163 นายภานุศักดิ์   วิเชียรทอง   
        
4 4164 นางสาวนิดานุช   พลกูล *  
        
5 4165 นางสาวเกศธินี   ปัทมานนท์   
        
6 4166 นางสาวกัญญรัตน์   พานิชเจริญ *  
        
7 4167 นางสาวนิธิวดี   ศรีแก้ว   
        
8 4168 นางสาวธนพร   ทองดี    
        
9 4169 นายภานุพงษ์   ทองเฟื่อง   
        
10 4170 นางสาวปริยาภัทร   จำปานิล   
        
11 4171 นายปรมี   ดีขจรเดช   
        
12 4172 นายณธีพัฒน์   ธนะศักดิ์จิตติ   
        
13 4173 นางสาวกัญญาวีร์   ลาโคตร์   
        
14 4174 นางสาวกมลชนัส   ทองใบ *  
        
15 4175 นางสาวอริศรา   ปานไทยกุล   
        
16 4176 นายภูมิขวัญ   เหลืองประวัติ   
        
17 4177 นายโกมล   กระจ่างศรี   
        
18 4178 นางสาวเภตรา   ลักษณะวิริยะกุล   
        
19 4179 นางสาวมนทกานต์   วงศ์พิมล   
        
20 4180 นายปริญช์   พฤฒิโภไคย   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 10 ห้อง  514
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4181 - 4200
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4181 นายรังสิมันตุ์   รัตน์ใหม่   
        
2 4182 นางสาวณิชานันทน์   ธรรมโชติ   
        
3 4183 นางสาวณภัทร   ศรีแย้ม *  
        
4 4184 นางสาวณัฐริกา   กลิ่นจันทร์   
        
5 4185 นางสาวนภัสสร   ดีแท้   
        
6 4186 นายพีรณัฐ   มณีวงค์   
        
7 4187 นายพงพันธ์   เจริญสุข *  
        
8 4188 นายสมคิด   ช่วงเจริญชัย   
        
9 4189 นายอนุวงค์   ชุมเปีย *  
        
10 4190 นางสาวจิรัศยา   พุ่มพุฒิ *  
        
11 4191 นายโจ   ฟรานซิส   
        
12 4192 นายเอกวิชญ์   เอี่ยมทัศน์   
        
13 4193 นายอัครวุฒิ   เติมทานาม   
        
14 4194 นายกีรติ   สินภักดี *  
        
15 4195 นางสาวชลลดา   หิรัญ​โชติ​   
        
16 4196 นายณัฐชนน   แสงสว่าง   
        
17 4197 นางสาวปาริชาต   เสียงใส   
        
18 4198 นายกานต์   เมฆจินดา   
        
19 4199 นางสาวณิชาพัชร์   ทองอ่อน   
        
20 4200 นางสาวอาทิตยา   โม้พิมพ์   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้องสอบที่ 11 ห้อง  403
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4201 - 4220
       
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
        
1 4201 นาย พศิน   ชมพัฒนาวณิช   
        
2 4202 นางสาวฑิมพิกา   สุขโข   
        
3 4203 นายธำมรงค์   สุขแก้ว   
        
4 4204 นายอภิชา   ทะนะเนตร์   
        
5 4205 นางสาวณัชชา   แย้มย่อง   
        
6 4206 นายอัครชัย   ฉัตรณรงค์   
        
7 4207 นางสาวมาลัย   ทองใบ *  
        
8 4208 นายธนภัทร   เพาะปลูก