โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 1 ห้อง  2201
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4001 - 4020
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4001 นางสาววิลาณี   เดวัน   
          
2 4002 นางสาวสุพัชยา   อยู่ยงค์   
          
3 4003 นายระพีพัฒน์   ชื่นเเสง   
          
4 4004 นายเกื้ออังกูล   กองมี   
          
5 4005 นางสาวพัชธิชา   พะยา   
          
6 4006 นายวรนน   รัตนสุวรรณ   
          
7 4007 นางสาวกัญญาณัฐ   คุ้มเกิด   
          
8 4008 นางสาวปิยะพร   ทองแสน   
          
9 4009 นางสาวปิยธิดา   บุญเขียว   
          
10 4010 นายธีรภัทร   เกตุภักดิ์   
          
11 4011 นางสาวอริยากร   จันทร์ขจร   
          
12 4012 นาย พงศกร   ย่างกุ้ง   
          
13 4013 นางสาวเเพรวา   โซ๊ะสลาม   
          
14 4014 นายภาณุวิชญ์   พิริยะเบญจาพล   
          
15 4015 นางสาวพัทธ์ธีรา   ศรีคำ   
          
16 4016 นายธนกฤต   โสนะโชติ   
          
17 4017 นางสาวพิมญาดา   คิ้วยม   
          
18 4018 นางสาวกุญชริกา   อุปทุม   
          
19 4019 นางสาวฐิติพร   ทัศน์สูงเนิน   
          
20 4020 นางสาวศิรฎา   พูลชัยศรี   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 2 ห้อง  2202
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4021 - 4040
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4021 นายศุภวิชญ์   มูฮำหมัด   
          
2 4022 นางสาวอัยยาวีร์   นาคจรุง   
          
3 4023 นางสาวพิชชานันท์   หาลาภี   
          
4 4024 นางสาวจรรยวรรณธฐ์   บุญสมพงษ์   
          
5 4025 นายเตชินท์   เสนาวงศ์   
          
6 4026 นายอภิชาติ   ศรีวิเศษ   
          
7 4027 นางสาวรัชนีกร   กลมเกลียว   
          
8 4028 นายนายนันทิพัฒน์   พานทอง   
          
9 4029 เด็กชายชยพล   หมื่นชล   
          
10 4030 นางสาวอลิสา   แสงไพจิตร์   
          
11 4031 นางสาวกัลยา   บุญส่ง   
          
12 4032 นางสาวกิตติยา   โพยนอก   
          
13 4033 นายจิรายุทธ   สุทธิประภา   
          
14 4034 นางสาวอนุสรา   อับดุลเลาะ   
          
15 4035 นายเลิศฤทธิ์   อยู่สมบูรณ์   
          
16 4036 นายชีวธันย์   เกตุแก้ว   
          
17 4037 นางสาวปุณจริฑกา   ทองทิพย์   
          
18 4038 นางสาวนราวดี   อยู่ใบสี   
          
19 4039 นางสาวปภาดา   กิ่งแก้ว   
          
20 4040 นางสาวเบญจาภา   ทองหุล   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 3 ห้อง  2204
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4041 - 4060
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4041 นางสาวรัญชนก   ดีจันทึก   
          
2 4042 นายกิตติพงษ์   ลาภเวโรจน์   
          
3 4043 นางสาวญาดา   ผลาสินธุ์   
          
4 4044 นายอนุทัต   สมบุญ   
          
5 4045 นางสาวกัญญา   คูมาร   
          
6 4046 นายอัลอามีน   ยิบตี้   
          
7 4047 นายเจตนิพัทธ์   ต้นพุดซา   
          
8 4048 นางสาวณัฐชฐาดา   ไชยบัน   
          
9 4049 นางสาวปัญญาดา   คุ้มวงษ์   
          
10 4050 นายฟัยรูซ   หมาดสา   
          
11 4051 นางสาวสิรภัทร   เฮมสมัน   
          
12 4052 นางสาวปฐมาวดี   นันทะชัย   
          
13 4053 นางสาวศิรประภา   แก้วทองสกุล   
          
14 4054 นางสาวนิพพานี   วินิจฉัยกุล   
          
15 4055 นางสาวภวิสรา   แสงสว่าง   
          
16 4056 นางสาวณัฐพร   เหรียญรุ่งโรจน์   
          
17 4057 นายสมพร   นพรัตน์   
          
18 4058 นางสาวพรนพารัตน์   ซอเลาะมาน   
          
19 4059 นางสาวชลธิชา   หีบแก้ว   
          
20 4060 นางสาวกรวรรณ   สวยพริ้ง   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 4 ห้อง  2205
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4061 - 4080
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4061 นางสาวปุณิกา   โพธิ์งาม   
          
2 4062 นายธนันท์วุฒิ   อินเสนา   
          
3 4063 นายวริทธิ์ธร   รักมั่นมิตรดี   
          
4 4064 นางสาววรรณวิสา   เพียรพิทักษ์   
          
5 4065 นางสาวณัฐพร   ใจภักดี   
          
6 4066 นายสมพร   นพรัตน์   
          
7 4067 นางสาวจุฑามาศ   บัวใหญ่   
          
8 4068 นายปธานิน   คำผลศิริ   
          
9 4069 นางสาวลลิตา   เหลือทรัพย์   
          
10 4070 นายยุทธนา   จันทร์พวก   
          
11 4071 นางสาวปิยวรรณ   ทองใบใหญ่   
          
12 4072 นายศิวัช   กฤษณชาญดี   
          
13 4073 นางสาวปฏิณญา   ประทับศร   
          
14 4074 นายอนพัทย์   นักร้อง   
          
15 4075 นายปรัชญาทร   นานอก   
          
16 4076 นางสาวอริศรา   อรรถสิงห์   
          
17 4077 นายธนาธิป   เขื่อนวิชัย   
          
18 4078 นางสาวศลิษา   อุระ   
          
19 4079 นายชนะภูมิ   ทองคำวรรณ   
          
20 4080 นางสาวมนัสวี   เดวี   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 5 ห้อง  2206
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4081 - 4100
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4081 นางสาวอริศรา   เอี่ยมสำอางค์   
          
2 4082 นางสาวณัฐธิดา   เครื่องสาย   
          
3 4083 นายตติวัฒน์   สีจาง   
          
4 4084 นายปิยังกูร   ทองรุจิโรจน์   
          
5 4085 นางสาวจุฬาลักษณ์   แซ่ฮ้อ   
          
6 4086 นายอัศวิน   กำจัดโจร   
          
7 4087 นางสาวชยาอร   เอี่ยมยอด   
          
8 4088 นายทีฆายุ   ยกทวน *  
          
9 4089 นางสาวนภัสร   หาทรัพย์   
          
10 4090 นางสาวกฤติยา   ไชยภักดี   
          
11 4091 นายพงศธร   ฐาเศรษฐี   
          
12 4092 นางสาวแพรวา   สุดสวย   
          
13 4093 นายอภิชาติ   ลงทิพย์   
          
14 4094 นายณัฐวุฒิ   เอี่ยมชัย   
          
15 4095 นางสาวแพรวา   ที่รัก   
          
16 4096 นายพงศภัค   ประทุมไทย   
          
17 4097 นายณัฐภัทร   เปลี่ยนสายสืบ   
          
18 4098 นางสาวศิริณัชชา   ศึกษาชาติ   
          
19 4099 นายธัชกร   ธนาภามั่งมี   
          
20 4100 นายปัญญาวุฒิ   เตชะธรรมพงศ์   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 6 ห้อง  2207
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4101 - 4120
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4101 นางสาวนลินทิพย์   พงษ์ปาน   
          
2 4102 นายสุบรร   อ้นเขียว   
          
3 4103 นางสาวนีรดา   หวังผลึก   
          
4 4104 นายพิษณุ   โสไธสง   
          
5 4105 นางสาวอัชญา   อินธนู   
          
6 4106 นายยศวริศ   ชิดสูงเนิน *  
          
7 4107 นางสาวชฎาภรณ์   เขียนสาร์ *  
          
8 4108 นางสาวอริษา   คงอินทร์   
          
9 4109 นางสาวปชพร   ศิริโสภา   
          
10 4110 นายชโยดม   ศิริสุวรรณ   
          
11 4111 นางสาวปัทมา   ปั้นทองสุข   
          
12 4112 นางสาวมนัสวี   อังกาพเพชร   
          
13 4113 นายธนนทชัย   คำวงษ์   
          
14 4114 นายภัคพล   เจริญเนตร   
          
15 4115 นายภูไท   วิชาสาร   
          
16 4116 นางสาวประภาศิริ   กุลรัตน์   
          
17 4117 นายวัชรวิทย์   ประทุมชาติ   
          
18 4118 นางสาวนัฏธณีย์   เปรมปริ่ม   
          
19 4119 นางสาวดารารัตน์   รังไสว   
          
20 4120 นายอานัส   บากาประเสริฐ   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 7 ห้อง  2208
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4121 - 4140
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4121 นางสาวจณิสตา   สุขสาธุ   
          
2 4122 นางสาวสิขริณวิมล   แซ่ตั้ง   
          
3 4123 นางสาวเนตรชนก   บุญชัยรุ่ง   
          
4 4124 นายธีรภัทร์   โกษาแสง   
          
5 4125 นางสาวน้ำฝน   ยีลำ   
          
6 4126 นายศุภกร   กองอินทร์   
          
7 4127 นางสาวปุญญพัฒน์   ชอบธรรม   
          
8 4128 นายจิรายุทธ   โหมดเทศ   
          
9 4129 นางสาวจิรัชญา   ละอองบัว   
          
10 4130 นายปิยะพงษ์   เค้าชะเอม   
          
11 4131 นางสาวธิดารัตน์   น้อยนิล   
          
12 4132 นายกฤษฎา   กรณ์แก้ว   
          
13 4133 นางสาวศรินรัตน์   กาพย์ศรี   
          
14 4134 นางสาวหทัยภัทร   จำปาวงษ์   
          
15 4135 นายซากิร   มีมูซอ   
          
16 4136 นางสาวชญานิศ   กรรณสูต   
          
17 4137 นายนันทภพ   ถ้ำแก้ว   
          
18 4138 นางสาวสุจิตรา   ไผ่สีสุก   
          
19 4139 นายธราเทพ   หมู่กระโทก   
          
20 4140 นางสาวชัญญา   ศิริชัย *  

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 8 ห้อง  2301
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4141 - 4160
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4141 นางสาวกาญจนา   แชประเสริฐ   
          
2 4142 นายศิวัช   เหล็กสิงห์   
          
3 4143 นางสาวณัชชา   ดาวเรือง   
          
4 4144 นายภูริวัจน์   ฐิติพัชรานันท์   
          
5 4145 นายจิรายุทธ   เชื้อโห้ *  
          
6 4146 นางสาววรานุช   คำจีน   
          
7 4147 นางสาวชวัลรัตน์   ธูปชัย   
          
8 4148 นางสาวภวิษย์พร   บุญรัตน์   
          
9 4149 นายพุทธรักษ์   กางโหลน   
          
10 4150 นายบุณยกร   บัวกลับ   
          
11 4151 นางสาวพิมพ์วสา   นุชเจริญ   
          
12 4152 นางสาวพิชญาภา   พูลสวัสดิ์   
          
13 4153 นางสาวสิริรัตน์   สมบัติทิพย์   
          
14 4154 นายอภิสิทธิ์   เอี่ยมสอาด   
          
15 4155 นายมงคลชัย   แจ่มสุข   
          
16 4156 นายคณาธิป   ประยูรวงษ์   
          
17 4157 นางสาวบุณณดา   แสงเย็นพันธุ์   
          
18 4158 นายภัทรกิตร   เต็มทองบริสุทธิ์   
          
19 4159 นายสรวิชญ์   ปานสุข   
          
20 4160 นายแสงพล   ลุงหย่า   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 9 ห้อง  2302
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4161 - 4180
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4161 นางสาวลภัสรดา   เกษรบัว   
          
2 4162 นายอัฎศรา   เนียมศิริ   
          
3 4163 นางสาวพิรญาณ์   เผือกผิววงษ์   
          
4 4164 นายวรวรรธน์   สายอ้าย   
          
5 4165 นางสาวพิมพ์มาดา   นรสิทธิพงษ์   
          
6 4166 นายบุริศร์   รุ่งพณิชพงศ์   
          
7 4167 นางสาวศศิธร   สังวาลย์เล็ก   
          
8 4168 นางสาวจตุพร   ดีอินทร์   
          
9 4169 นายภูมเรศ   เทียนอร่าม   
          
10 4170 นางสาวอุษณีย์   พรหมผ่องเเผ้ว   
          
11 4171 นางสาวศิริมาศ   ภู่กลั่น   
          
12 4172 นายณัฐพงศ์   คำภา   
          
13 4173 นางสาวศิริวรรณ   ปั้นทองสุข   
          
14 4174 นางสาววีรนุช   เฮงประเสริฐ   
          
15 4175 นายภัทรพล   วะเท   
          
16 4176 นางสาวชนากานต์   เพชรไทย   
          
17 4177 นางสาวกรรณิการ์   ผิวบาง   
          
18 4178 นางสาวธันย์ชนก   ศรีไสย   
          
19 4179 นางสาวสุพรรษา   เเสงอรุณ   
          
20 4180 นางสาวมุกนรินทร์   ศุภผล   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 10 ห้อง  2303
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4181 - 4200
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4181 นางสาวสาริสา   อนงค์จรรยา   
          
2 4182 นายธรัชชัย   หล้าฟองคำ   
          
3 4183 นางสาวณภัทร   สาสุนันท์   
          
4 4184 นายสกนธ์   ธาดาสีห์   
          
5 4185 นางสาววราพร   ไวภารา   
          
6 4186 นางสาวชลธิชา   สรงประเสริฐ   
          
7 4187 นางสาวผกาวรรณ   ไทรปาน   
          
8 4188 นายชลธี   นิ่มอนงค์   
          
9 4189 นางสาวนันทิกานต์   บุญนิมิตร *  
          
10 4190 นางสาวธนิษฐา   สุขเสริมสกุล   
          
11 4191 นายนิธินันท์   บุญช่วย *  
          
12 4192 นางสาวศราสินี   ทองสาร   
          
13 4193 นายนาวาวี   กายง   
          
14 4194 นายชญานนท์   คล้ายแก้ว   
          
15 4195 นายอภิวัฒน์   เสนเพ็ง   
          
16 4196 นายศรุต   นักพรต   
          
17 4197 นายทักษกร   ฉวยมะเริง   
          
18 4198 นางสาวธาริกา   กองหนู   
          
19 4199 นางสาวภาวิกา   กองหนู   
          
20 4200 นายอันวา   มะลิซ้อน   

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 11 ห้อง  2304
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4201 - 4220
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4201 นายชุติเดช   ทรงเดชะ   
          
2 4202 นายกำเนิดโชค   มูลกาวิน   
          
3 4203 นายธนโชติ   ศักดี   
          
4 4204 นายธเนศ   เอี่ยมสำอางค์   
          
5 4205 นายพัชพงศ์   พันธุ์ศิริ *  
          
6 4206 นางสาวอภัสสรา   หงษ์ขจร *  
          
7 4207 นายวชิรวิทย์   แสงใส *  
          
8 4208 นายณัฐชนน   อิ่มสบาย   
          
9 4209 นายนทีธาร   นามคาน *  
          
10 4210 นายเอกรินทร์   ท้วมมี   
          
11 4211 นายเกียรติยศ   แดงสันเทียะ   
          
12 4212 นางสาวกัญญารัตน์   โสภารัตน์   
          
13 4213 นายธีรภัทร   สุรกูล   
          
14 4214 นางสาวนพกนก   เที่ยงตรง   
          
15 4215 นายปัญญา   เสนคราม   
          
16 4216 นางสาวกฤตรินทร์   ลำมะนา   
          
17 4217 นายณภัทร   ลับแล   
          
18 4218 นางสาวชุติมา   พละสุข   
          
19 4219 นายพัชพงศ์   พันธุ์ศิริ   
          
20 4220 นายเดชา   โฮ้ยุขัน *  

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ห้องสอบที่ 12 ห้อง  2305
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขที่นั่งสอบ 4221 - 4240
         
ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
          
1 4221 นางสาวณปภา   คุ้มทรัพย์   
          
2 4222 นางสาวกัญญาภัทร   จะติ